Процедури извън ЗОП

ОБЯВЛЕНИЕ от „София Тех Парк“ АД за „Процедура за избор на приобретател за учредяване на срочно възмездно право на строеж в Зона 5 от застроителния план на Научно-технологичен парк“

„София Тех Парк“ АД открива „Процедура за избор на приобретател за учредяване на срочно възмездно право на строеж в Зона 5 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София“, въз основа на Решение № 46/14.05.2024 г. на изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД.

Правото на строеж ще бъде учредено за построяването на сграда „О“ с предназначение „за училище“ със ЗП (застроена площ) 5 445 кв.м., минимално надземно РЗП (разгъната застроена площ) от 10000 кв.м. (десет хиляди квадратни метра) и максимално надземно РЗП до 15 000 кв.м. (петнадесет хиляди квадратни метра) и подземен паркинг на минимум едно ниво, като инвестицията следва да се реализира на терен с площ 7 787 кв. м. (седем хиляди седемстотин осемдесет и седем квадратни метра) и приобретателят следва да осигури за своя сметка, по одобрен от СТП проект, на зелена площ от минимум 3 106 кв.м. в рамките на терена, върху който ще се реализира правото на строеж. Правото на строеж ще се учреди за период от 50 (петдесет) години, считано от датата на сключване на окончателния договор за учредяване на право на строеж. Така определеният срок може да бъде удължен еднократно с 50 (петдесет) години, с подписване на нарочно споразумение между страните, при разписаните в предварителния договор срокове и условия.

Предложената цена за закупуване на правото на строеж не може да бъде по-ниска от 183,00 /сто осемдесет и три/ евро на кв.м. надземна Разгъната застроена площ (РЗП), без ДДС.

Офертите за участие в процедурата се подават лично или чрез упълномощено лице, до 17:30 часа на 20-я работен ден, или 12.06.2024 г., считано от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата и документацията към нея на официалната интернет страница на „София Тех Парк“ АД. Офертите се подават на адреса на „София Тех Парк“ АД: гр. София 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, сграда Лаборатории, деловодство, в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост като върху него се изписва името на процедурата, по отношение на която се подава офертата. Върху плика следва да бъде отбелязано името и адреса на участника, телефон и електронна поща. Офертите се подават единствено в работни дни, в рамките на работното време на „София Тех Парк“ АД – от 9:00 часа до 17:30 часа. Офертите могат да бъдат изпратени и по пощата или куриер, като всеки участник следва да осигури получаване на офертата от „София Тех Парк“ АД в предвидения в решението срок.

Постъпилите в срок оферти ще бъдат отворени на открито заседание, което ще се проведе на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на офертите, 13.06.2024 г. в 10:30 часа, в офиса на „София Тех Парк“ АД, гр. София 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда Лаборатории, ет. 2.

Документацията може да бъде получена в деловодството на „София Тех Парк“ АД, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 111Ж, сграда Лаборатории, ет. 2, всеки работен ден (09.00 до 17.30 часа) до деня преди определената дата на отваряне на офертите, без да се заплаща или да бъде разпечатана от интернет страницата на „София Тех Парк“ АД: www.sofiatech.bg.

В рамките на срока за получаване на оферти, заинтересованите лица могат да извършат оглед на терена, който е определен за учредяване на правото на строеж, като за целта предварително се свържат и уговорят дата и час за огледа с лицето за контакт, посочено в конкурсната документация.

Заинтересованите лица могат да поискат писмено от “София Тех Парк” АД разяснения по условията, които се съдържат в процедурата, в срок най-късно до 2 (два) работни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите и по реда и условията, предвидени в конкурсната документация.

Решение откриване процедура

Документация-Право на строеж

Образци на документи

Предварителен договор

Договор за управление и поддръжка

Указания за проектиране_Зона_5

Трасировъчен план – Зона 5, Сграда O

Решение избор на приобретател

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.