Процедури извън ЗОП

Покана за представяне на оферти за избор на застраховател за предоставяне на „София Тех Парк“ АД на застрахователни услуги по застраховка „Трудова злополука на служителите“

С настоящото „София Тех Парк” АД, с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ No 111Ж, ет. 2,
представлявано от Тодор Младенов – изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за избор на застраховател за предоставяне на „София Тех Парк“ АД на застрахователни услуги по застраховка „Трудова злополука на служителите“.

Периодът на застрахователно покритие е 1 (една) година (365 календарни дни), считано от 00:00 ч. на началната дата на валидност на застрахователната полица до 24:00 ч. на крайната дата на валидност на полицата.

Офертите трябва да бъдат получени най-късно до 17:00 часа на 27.05.2024 година на официалния адрес на дружеството: гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ No 111Ж, ет. 2 или на електронен адрес: office@sofiatech.bg.

Покана

Образци на документи

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.