Лаборатория

Киберсигурност

За лабораторията

През 2015 година, СНИРД и ЕСИ ЦИЕ обединяват усилията си с оглед осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество с обща цел развитие на Лабораторията по киберсигурност, стопанисвана от СНИРД, като водещ изследователски и научно-приложен център в областта на киберсигурността

Лабораторията работи за създаването, развитието и координирането на общ национален капацитет в следните области:

 • Висока киберустойчивост и гъвкавост на информационни и управленски системи;
 • Изследване на дигиталната зависимост на обществото и икономиката, рисковете и киберуязвимостите, превенция и подготовка за кибератаки и инциденти;
 • Изследване на уязвимости и моделиране на киберфизични системи с възможност за киберхибридно въздействие;
 • Разработване на стандарти и методологии за дизайн, развитие и защита на киберзависими критични системи и ресурси, дигитални екосистеми.

Визията за развитие на Лабораторията е свързана с утвърждаването й като регионален център на компетентност за киберсигурност, като основна цел на екипа на лабораторията е да катализира и участва в киберспециализацията в България в рамките на ЕС и НАТО.

Дейности

Текущи дейности
 • Развитие на съвременни обучителни програми чрез симулации, практически занятия и учения, както и услуги в областта на кибер-устойчивостта за публичния и частния сектор.
 • Обезпечаване на киберсигурността и устойчивостта на „системи от системи“ (Systems of Systems – SoS) и киберфизически системи: модели, уязвимости, рискове, и по- конкретно:
  • Системи от системи – изследване и анализ на кибер зависимостите на различни типове архитектури, нива на взаимодействие (interoperability) и модели на уязвимости на „агрегирани“ системи и процеси.
  • Приложение на изследванията за разработване на архитектури за симулационни платформи на сложни системи с цел изучаване на „свързани слабости и уязвимости“ – симулиране на свързани критични инфраструктури – фокус върху вериги за доставки.
  • Приложения на методите и средствата на ИИ (изкуствения интелект) за киберзащита. Методи и изисквания за киберзащита на самите системи с ИИ.
 • Изследване на съвременни киберзаплахи от различни видове – анализ и класификация на заплахи от уеб приложения, мобилни приложения и заплахи за IoT.
 • Разработване на методи и средства за изграждане на симулационни установки (Cyber Ranges) и полигони за провеждане на киберучения.
 • Разработване на технологична платформа за следене на наличност и достъпност на уеб-базирани или интернет достъпни услуги.
 • Работа по проекти, свързани с приложна информационна сигурност.
 • Разработване на методи и средства за оценка (одит) за опасности от киберпробиви на различни системи (уеб, мобилни) на трети страни.

Услуги и оборудване

Услуги
Лабораторията предлага набор от обучения и услуги, свързани с информационната сигурност, и по-специално:
 • Специализирани курсове и симулации в основни направления като уеб сигурност, сигурност на мобилни устройства, практическа криптография и други.
 • Платформа и съвременни интерактивни средства (среда) за обучения и упражнения/учения по киберсигурност (академичен Cyber Range)
 • Курсове в обща тематика за управление на ИКТ процеси и проекти, качество на софтуер и услуги, въведение в информационната сигурност и други.
 • Консултации в областта на управлението на риска и устойчивостта − поддържане на основните функции на организациите в условията на кризисни ситуации;
 • Откриване и възстановяване на инциденти и пробиви в сигурността;
 • Консултиране създаването на сигурни системни и продуктови архитектури и дизайн;
 • Разработване на сигурен код;
 • Защита и надеждност на информацията – методи за криптиране, удостоверяване, защита, комуникация;
 • Интегриране на модели за сигурност и подобряване на бизнес процесите.
 • Тестване и одити за киберсигурност – на компоненти, системи и организации;
 • Симулация на кибератаки и методи за защита и превенция в сложни инфраструктури и системи;
 • Обучителни и образователни програми, симулационни модели и технически платформи.

При интерес към конкретна услуга или направление услуги, моля свържете се с екипа на лабораторията на cybersecuritylab@sofiatech.bg.

Оборудване
 • Лабораторията по киберсигурност е специално проектирана и оборудвана, за да извършва дейности в две ключови направления – изследвания за киберсигурност и разработване на иновативни методи и модели.
 • Освен със стандартното необходимо оборудване, необходимо за изпълняването на дейности, свързани с научно-приложна дейност в областта на информационната сигурност, лабораторията разполага и със секция за класифицирана информация с Фарадеев кафез, за работа със специфична техника и информация.

Научни публикации

Свързани научни публикации
Няма намерени свързани научни публикации.

Управление

Д-р. Георги Шарков

Ръководител на лабораторията

Научни области:

Информационни и комуникационни технологии; Киберсигурност; Изкуствен интелект

История:

Д-р Георги Шарков е ръководител на Лабораторията по киберсигурност към София Тех Парк и директор на Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ) – регионалният център на Европейския софтуерен институт.

Завършва математика и компютърни науки в Софийския университет и защитава докторска степен по Изкуствен интелект, специализирайки приложна информатика и изследвания в биофизиката и генетиката (Българска академия на науките и Университет в Гент – Белгия). От 1994 г. насам ръководи международни софтуерни проекти и екипи в области като търговия и финанси, решения за електронен бизнес и търговия, интернет борси и B2B пазари, интерактивни и кръстосани медийни системи. Води лекции по осигуряване качеството на софтуерните процеси, киберсигурност и киберустойчивост и активна информационна сигурност в три водещи университета в страната.

Д-р Шарков служи като национален координатор по киберсигурност на България (2014-2017 г.) и в момента съветва министъра на отбраната по въпросите на киберсигурността и киберотбраната. Той ръководи разработването на националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“.

Той е и сред инициаторите на БАСКОМ – Българска асоциация на софтуерните компании – и нейн председател от 2001 г. Квалифициран SPI (Software Process Improvement и CMMI (Capability Maturity Model Integration) инструктор, както и акредитиран ITMark инструктор и оценител. Инициатор и популяризатор на международни инициативи за регионално брандиране и конкурентоспособност на ИКТ. Един от инициаторите на ИКТ клъстер България.