Лаборатория

Разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и “In Silico” дизайн

За лабораторията

Лабораторията извършва изследвания, базирани на методите “In Silico”, физикохимичен анализ и биофармацевтичен анализ за целите на фармацията.

Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научно-изследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и производители на генерични лекарства, хранителни добавки, козметични продукти и др.Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс “БиоФарма”.

Дейности

Текущи дейности
 • Пълно охарактеризиране на суровини, междинни и крайни продукти, както и на дългосрочната и ускорена стабилност.
 • Разработване на фармацевтични и нутрацевтични форми.
 • Външен контрол на качеството за фармацевтични компании.
 • Пълно физикохимично охарактеризиране на новите химични субстанции (задължително за всяко лекарствено средство).
 • Лиганд-базиран лекарствен дизайн. Количествени зависимости между химична структура и биологична активност (QSAR) и 3D QSAR.
 • Прогнозиране на физикохимичните свойства.
 • Количествени зависимости между химична структура и свойства (QSPR).
 • Прогнозиране на фармакокинетично поведение. Количествени зависимости между химична структура и фармакокинетично поведение (QSPhR).

Услуги и оборудване

Услуги
 • Разработване на фармацевтични и нутрацевтични форми.
 • Биофармацевтично охарактеризиране на фармацевтични и нутрацевтични форми:
  • определяне на разпадаемост, разпрашаемост и механична якост на таблетки;
  • определяне на насипна плътност, остатъчна влажност и ситов анализ на прахове и гранули;
  • определяне на кинетика на разтваряне на твърди лекарствени форми;
  • определяне на разпадаемост на супозитории;
  • oпределяне на афинитетни константи по метода на изотермалната титрационна калориметрия.
 • In vitro определяне на пермеабилитет през чревна лигавица, кръвно-мозъчна бариера и кожа по метода.
 • Експериментално определяне на водоразтворимост, липидоразтворимост и йонизационни константи.
Оборудване
 • Апаратура за таблетиране: едноударна таблетна преса Erweka модел EP-1
 • Апаратура за гранулиране и филмово обвиване Erweka модел AR 403
 • Апаратура за сушене, гранулиране и обвиване в псевдокипящ слой Mini-Glatt/GLАTT 14528
 • Апаратура за тестване на разпадаемост на таблетки (disintegration tester) ELECTROLAB модел ED-2 SAPO
 • Апаратура за тестване на разтваряне на твърди лекарствени форми (dissolution test) Erweka модел DT 826
 • Апаратура за тестване на разпрашаемост на таблетки (friability tester) ELECTROLAB модел EF-2W
 • Апаратура за тестване на механична якост на таблетки ELECTROLAB модел ЕBT-2PRL
 • Апаратура за определяне на насипна плътност на гранули и прахове ELECTROLAB модел ЕTD-1020
 • Апаратура за определяне на остатъчна влажност на прахове и гранули Precisa Gravimetrics модел XM60
 • Дигитален шейкър за ситов анализ на прахове и гранули Endecotts модел Octagon 200
 • Апаратура за разпадаемост на супозитории (suppository disintegration tester) LECTROLAB модел ESDT- 3
 • Апарат за измерване на абсорбция UV/VIS спектрофотометър Dynamica модел Halo DB-20S
 • Вертикален ултразвуков хомогенизатор Bandelin модел SONOPULS HD3100
 • Апаратура за енкапсулиране Encapuslator B-395 Pro
 • Климатична камера за тестове за стабилност Binder модел KBF P 240
 • Изотермален титрационен калориметър nanoITC TA Instruments
 • Апаратура за експериментално определяне на водна разтворимост, йонизационна константа, константа и коефициент на разпределение, PION Inc.
 • Апаратура за определяне на пермеабилитет по метода PAMPA (Parallel Artificial Membrane Permeability Assay), PION Inc.

Научни публикации

Свързани научни публикации
Няма намерени свързани научни публикации.

Управление

Доц. Веселин Петров

СУ „Св. Климент Охридски“, ФХФ
Ръководител на лабораторията

Научни области:

Физикохимия, химична информатика, изчислителна химия, математическо моделиране

История:

Доц. д-р Веселин Петров е преподавател по: физикохимия, термодинамика и кинетика, приложна молекулна спектроскопия и статистика във Факултета по химия и фармация на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Автор на повече от 40 научни публикации.

Съосновател и собственик на "InnovesT" ООД, startup spin-off.