Екипите на петаскейл суперкомпютър “Discoverer” и Института по невробиология при БАН ще си сътрудничат в областта на неврофизиологията и психофизиологията

15 април 2022

Екипите на петаскейл суперкомпютър “Discoverer” и на Института по невробиология при БАН ще си сътрудничат в използването на капацитета на високотехнологичната машина в областта на неврофизиологията, невробиологията, психофизиологията и невроинформатиката, и използването им в научноизследователски и практически приложения.

Споразумение за стратегическо партньорство беше подписано между “Консорциум Суперкомпютър Петаскейл – България”, Институтът по невробиология при БАН и Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към София Тех Парк.

Изчислителните възможности на Discoverer ще бъдат използвани за прилагане на паралелни алгоритми за решаване на големи задачи с многомащабни, многоизмерни неврофизиологични, невробиологични и психофизиологични бази данни.

За целта се планира разполагане и тестване на приложения за оптимално използване на възможностите на системата SynAmps RT и петаскейл суперкомпютъра.

Споразумението предвижда съвместно използване на методи и алгоритми за моделиране на поведение, реактивност, сензорно-моторни и когнитивни процеси, мозъчни състояния, мозъчна невродинамика и комуникация, както и взаимодействия между мозъчни и физиологични системи на различни нива, ориентирани към хардуерната и софтуерна среда на суперкомпютъра Discoverer.

Получените резултати от съвместната работа ще бъдат обществено достъпни. Целта на меморандума за съвместна дейност е и подпомагане на иновативни фирми и малки и средни предприятия при използването на ресурсите на суперкомпютър Discoverer. По този начин ще се ускори преходът към икономика и социални практики, основани на знанието, развитието на технологиите и иновациите чрез подобряване на връзката между научните изследвания и бизнеса.

Представители на трите организации ще участват в експертни органи за подбор на заявки от външни потребители за достъп до високопроизводителната машина на София Тех Парк.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни