Информация за изпълнението на проект Научно-технологичен парк – фаза 2

16 декември 2019

Договорът за безвъзмездна финансова помощ по проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“ е сключен на 11 април 2017 г. и е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на проекта е да бъде продължена работата по развитието на Научно-технологичния парк, чиято Фаза 1 беше изпълнена по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

В рамките на първия етап, който приключи към декември 2015 г., беше изградена инфраструктурата на парка с основните му елементи – Бизнес Инкубатор, Лабораторен комплекс с 11 отделни научни звена, Експериментариум-Музей, иновационен форум „Джон Атанасов“, спортен център, открит многоетажен паркинг, беше създаден озеленена и облагородена паркова среда, която се използват от всички столичани.

Общата стойност на финансирането по Фаза 2 на проекта е в размер на 12 317 649.62 лева. Безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е в размер на 12 273 495,25 лева, от които 10 432 470,97 лева са европейските средства и 1 841 024,29 лева национално съфинансиране. Крайният срок за изпълнение на Фаза -2 е 31 декември 2019 г. Към момента отчетените средства от страна на Управляващия орган на ОПИК по Фаза 2 на проекта са в размер на близо 6 милиона лева.

Проектът за научно-технологичния парк е насочен към надграждане на създадената в страната иновационна среда, която обхваща всички аспекти на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, и с помощта на която да се идентифицират, насърчават и развиват иновативни идеи и проекти. Целта е и да се засили конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България, като се подобри обмена на знания между академичните среди и бизнес общността чрез подпомагане на стартиращи компании и иновативни идеи, и катализиране на процеса на комерсиализация на научните изследвания. Основните дейности по изпълнение на проекта във Фаза 2 включват следното:

– Изграждане на пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“;

– Доставка на още научна апаратура за Лабораторния комплекс в парка;

– Доставка на обзавеждане за отделните звена в парка;

– Доставка и монтаж на покривна конструкция за Спортен комплекс в парка;

– Доставка на оборудване за постоянната експозиция на иновативния детски център ТехноМеджикЛенд в сграда Експериментариум, която е насочена към деца в ученическа възраст и други.

До момента са извършени следните дейности по изпълнение на проекта:

– Изграден и пуснат в експлоатация е пешеходният мост над бул. „Цариградско шосе“, които осигурява лесен достъп до научно-технологичния парк на посетителите и гостите на парка, както и на всички столичани;

– Изградена е покривната конструкция над тенис кортовете в парка, което дава възможност за активни спортни дейности и през зимния период;

– Изработен е сайт на научно-технологичния парк;

– Доставена е още модерна и високотехнологична научно-изследователската апаратура, като в момента текат дейности по последните доставки…..;

– В процес на доставка на последни детайли от обзавеждане, предназначено за отделните компоненти на парка;

– В процес на финализиране е работата по доставка на нови елементи за музейнат експозиция на детския интерактивен център ТехноМеджикЛенд.

През 2019 г. центърът отбеляза своята първа година от откриването си на 23 юни 2018 г. Над 14 000 малки и големи посетители са преминали през експозицията на детския център за първите му 365 дни, както и 115 организирани групи от 23 селища на България. Над 45-те интерактивни експериментални станции са от областта на физиката, химията, математиката, информатиката и 3D технологиите, виртуалната реалност. Центърът предлага и много допълнителни занимания. За първата година са се провели над 300 демонстрации по 10 теми от физика и химия, 6 различни курса, различни работилници по 9 теми. Осем училища разпознаха иновативния подход за преподаване и вече провеждат часове от учебната си програма в TechnoMagicLand.

Плановете са графикът на изпълнение на дейностите по завършване на изпълнението на проекта „Научно-технологичен парк Фаза 2“ да бъде изпълнен в сроковете, заложени в документацията.

Екипът на „София Тех Парк“ е в активна подготовка по изграждането на концепция за надграждането и развитието на научно-технологичния парк в рамките на нова Фаза 3 по проект, с който дружеството да кандидатства за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Очаква се, при одобрение на проекта, неговото изпълнение да стартира през втората половина на 2020 г. Основните цели, предвидени за изпълнение на този етап са да бъде разширен инфраструктурния капацитет на парка като го надгради с нови лаборатории и офисни пространства, от които бизнеса и индустрията имат нужда, да създаде makerspace, както и офис за технологичен трансфер, да организира и приложи инвестиционни мерки в подкрепа развитието на човешкия потенциал, да подпомогне свързването на бизнеса и науката чрез създаване на комерсиална дейност, както в лабораториите, така и чрез партньорство с образователните институции.

Сред планираните основни дейности са:

  • Изграждане на дигитален иновационен хъб в областта на High Performance Computing, Big Data и Artificial Iintelligence
  • Изграждане на нови пространства за подпомагане на стартиращи и spin-off компании
  • Създаване на различни изследователско-развойни центрове, които да изпълняват услуги в подкрепа на българския и регионалния бизнес
  • Изграждане на офис за технологичен трансфер
  • Изграждане на подобрена инкубационна програма в подкрепа на стартъп компании
  • Имплементиране на развойни проекти в Лабораторния комплекс на парка
  • Създаване на софтуерна платформа за споделено ползване на научната инфраструктура в София
  • и др.

Екипът на София Тех Парк представи концепцията си за Фаза 3 на проекта по време на обществени обсъждания, които организира с отделните групи от иновативната екосистема в страната, с институции, неправителствени организации, бизнеса, академичната общност и други. Целта на инициативата бе концепцията да бъде обсъдена и доразвита с мнения, коментари и предложения от страна на участниците в дискусиите, което да даде възможност научно-технологичният парк да засили своята роля в подкрепа на стартиращия бизнес, науката, иновациите и технологиите, и да надгради своята роля в създаването на синергия между отделните общности с цел развитие на иновативната екосистема.

Обсъжданията се проведоха в периода 25 ноември – 3 декември. На срещите представители на бизнеса, клъстерните и браншови организации с дейности във фокусните области – ИКТ, науки за живота и зелени енергии, експерти от министерства, представители на БАН, на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ дадоха ценни насоки, препоръки и конкретни предложения по планираните дейности във Фаза 3 на проекта. Сред тях са идеи за изграждане на лаборатория за целите на хранително вкусовата промишленост, за предоставяне на услуги в подкрепа на иноватори при подготовката на патенти, за разширяване сградния фонд с офисни помещенията, позициониране на хъб за транзакции на стратегически партньори и много други и много други. Предстои документацията по концепцията за развитие на научно-технологичния парк в неговата Фаза 3 да бъде оформена и доразвита в контекста на отправените предложения по време на обществените обсъждания, да бъде съгласувана с Управляващия орган на програма «Иновации и конкурентоспособност» и внесена за разглеждане от Европейската комисия.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни