Информация за проект Научно-технологичен парк – фаза 2

17 януари 2018

Договорът за безвъзмездна финансова помощ по проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“ е сключен на 11 април 2017 г. и е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на проекта е да бъде продължена работата по развитието на Научно-технологичния парк, чиято Фаза 1 беше изпълнена по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

В рамките на първия етап, който приключи към декември 2015 г., беше изградена инфраструктурата на парка с основните му елементи – Бизнес Инкубатор, Лабораторен комплекс с 11 отделни научни звена, Експериментариум-Музей, иновационен форум „Джон Атанасов“, спортен център, открит многоетажен паркинг, беше създаден озеленена и облагородена паркова среда, която да се използват от всички столичани.

Общата стойност на финансирането по Фаза 2 на проекта е в размер на 12 317 649.62 лева. Безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е в размер на 12 273 495,25 лева, от които 10 432 470,97 лева са европейските средства и 1 841 024,29 лева национално съфинансиране. Начало на проекта – 11 април 2017 г. Крайният срок за изпълнение на Фаза -2 – 11 април 2019 г. Към момента възстановените средства от страна на Управляващия орган по Фаза -2 на проекта са в размер на 3 683 297,51 лева.

Проектът е насочен към надграждане на създадената в страната иновационна среда, която обхваща всички аспекти на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, и с помощта на която да се идентифицират, насърчават и развиват иновативни идеи и проекти. Целта е да се засили конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България, като се подобри обмена на знания между академичните среди и бизнес общността чрез подпомагане на стартиращи компании и иновативни идеи, и катализиране на процеса на комерсиализация на научните изследвания. Основните дейности по изпълнение на проекта включват следните основни дейности:

– Изграждане на пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“;

– Доставка на научна апаратура за дооборудване на Лабораторния комплекс в парка;

– Доставка на обзавеждане за дооборудване на отделните звена в парка;

– Доставка и монтаж на покривна конструкция за Спортен комплекс в парка;

– Избор на оператор на Инкубатора в научно-технологичния парк и извършване на услуги в подкрепа на стартиращите предприятия;

– Създаване на постоянна експозиция за технологичния музей в сграда Експериментариум, насочена към деца в ученическа възраст и други.

До момента са извършени следните дейности по изпълнение на проекта:

– Изграден и пуснат в експлоатация е пешеходният мост над бул. „Цариградско шосе“, които осигурява лесен достъп до научно-технологичния парк;

– Изградена е покривната конструкция над тенис кортовете в парка;

– Доставена и инсталирана е част от научната апаратура, предвидена в рамките на проекта;

– Подписан е договор за изработване на сайт на научно-технологичния парк;

– Към момента се извършват дейности по доставка и въвеждане в експлоатация на останалата част от предвидената по проекта апаратура;

– Подготвя се документацията по процедурата за избор на оператор на Инкубатора в парка и други;

„София Тех Парк“ АД е в напреднал процес и по изпълнение на заложените цели за оживяването на сградата на Музей-Експериментариум и привличане на иновативни идеи и проекти. В тази връзка беше учредено гражданско дружество, съвместно с една от най-авторитетните компании в ИКТ сектора – „ТехноЛогика“, за създаване на постоянна интерактивна експозиция, предназначена за деца в ученическа възраст. Идеята е да бъде оформено място (около 1000 кв. м) с много активности, които да привлекат подрастващите към науката, да спомогне за развитие на знанията, логическото им мислене, да разшири кръгозора им. „София Тех Парк“ АД участва в инициативата чрез предоставяне за ползване на част от площите в сграда Музей/Експериментариум. „ТехноЛогика“ ще осигури концепция за съдържанието и необходимото оборудване, изработването на всички елементи и интерактивни съоръжения, дизайнерското и експертно оформяне на експозицията. Експозицията ще се нарича „ТехноМеджикЛенд“, като целта е тя да се превърне в любимо място за всички деца, които желаят да научат повече и да развиват своите умения и знания в областта на науката и технологиите. Гражданското дружество ще работи с идеална цел – няма да бъде разпределяна печалба към участващите страни, а ако се генерира такава, тя ще бъде използвана единствено за доразвиване на експозицията, за създаване на нови интерактивни занимания. Инициативата за създаването на интерактивния музей е отворена и призовава всички потенциални партньори и съмишленици, да се включат и да подкрепят развитието тази идея, насочена към образованието и науката.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни