Лабораторният комплекс на София Тех Парк е обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура

16 април 2021

Лабораторният комплекс на София Тех Парк, управляван от координатор „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД), е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (2021-2027), Проектът е стратегически и изпълнява политиките и мерките, идентифицирани в Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ) и Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Националната пътна карта за научна инфраструктура отговаря на потребностите от все по-голяма информираност на обществото за работата на учените и от обществено признание на техните достижения с цел насърчаване младите хора да започнат кариера в науката, което е и една от основните мисии на София Тех Парк. Картата е от ключово значение и за насърчаване на върховите постижения, трансфера на знания и интернационализацията на българските научни изследвания.

Лабораторният комплекс на София Тех Парк получи финансиране по НПКНИ (2021-2027г.), чрез което се подпомага развитието и дейността на 11-те високотехнологични лаборатории, насърчава се научноизследователската и развойната дейност, подпомага се трансферът на знания, укрепва се научната и иновационна среда, В рамките на участието на научните звена в пътната карта ще се подпомогне и обучението на млади таланти чрез лесен достъп до различните инфраструктури с цел те да бъдат насърчени за кариера в науката. Институционалната подкрепа от МОН, както и ангажиментът за финансова подкрепа, допринасят и улесняват създаването на благоприятни условия за осъществяването на иновационна дейност и улесняват достъпа на обществото до научната инфраструктура.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни