Научните екипи на София Тех Парк разработиха нови услуги за бизнеса

30 октомври 2020

Научните екипи на София Тех Парк разработиха нови услуги в различни области, които са насочени към бизнеса. Това стана ясно по време на онлайн конференцията, на която 11 -те лаборатории на парка представиха постигнатите резултати от проекти, реализирани в периода 2019-2020 г. Разработките са финансирани от бюджета на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност, което управлява Лабораторния комплекс на научно-технологичния парк. Членове на сдружението са „София Тех Парк“ АД, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Техническият университет-София.

Изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов подчерта, че въпреки ситуацията с коронавируса, е създадена добра организация, която позволява на научните звена да продължат своята работа в безопасни условия през цялата година. „Успяхме да подсигурим и финансов ресурс, както вътрешен, така и през програми и проекти, в това число и „Националната пътна карта за научни изследвания“, така че да разширим и развием екипите на отделните лаборатории, да разширим дейността им и да осигурим тяхното устойчиво развитие.“, посочи още Тодор Младенов. Той подчерта, че програмата за финансиране на научни проекти на изследователските звена в парка се реализира за втора година и ще продължи. Новите проекти са иновативни, с реално потенциално пазарно приложение като продукти и услуги, насочени към предприемачеството. „Част от проектите бяха припознати от бизнеса още в началния етап и бяха съвместно реализирани с частни компании, което е доказателство, че са актуални и с доказано приложение.“, каза изпълнителният директор на София Тех Парк.

Д-р Борис Киров представи проекта „Създаване на платформа за високотехнологични биоинженерни и биоинформатични изследвания (Част 2. Тотален контрол на микробиома)“, който е разработен в лаборатория „Биоинфотех“ на София Тех Парк. Резултат от проекта е създаване на протоколи и методи за изолиране на ДНК от различни типове проби – от хранителни продукти и човешки патогени, както и за прочитане на генетичната информация от тях. Целта е да се предостави като услуга анализ на състава на микробиома на различни части от човешкия организъм, като храносмилателна система, което след анализ ще позволи препоръчването на персонализирани по състав пробиотици и други хранителни добавки. Методът може да се прилага и по отношение на анализа на съдържанието на различни хранителни продукти, както и при изследване на околната среда.

Проектът „ХолоТомография“ е иновативен проект, по който работят експертите от лабораториите „Виртуална и добавена реалност“ и „3D креативност и бързо прототипиране“. Разработени са метод и софтуер, които използват компютърна томография на пациент и след 3D реконструкция, с помощта на разширена реалност, предоставят възможност на лекарите да изследват структурите на човешкото тяло пространствено, за да поставят по-точна диагноза, да набележат метод на лечение и да проведат предоперативна подготовка. Методът може да се използва и като асистенция по време на операция, има добро приложение с обучителен характер. Системата включва разпознаване на пациента, което да помогне на лекаря бързо да се ориентира, да поучи в реално време данни за пациенти и да предприеме действия по неговото лечение. Системата е готова да бъде предоставена като услуга на здравни заведения.

„Модели за ранно предупреждение за потенциални масови кибератаки към икономически и обществени организации – Фаза II: Пилотна версия на „CyResLab Monitor“ е разработен от лаборатория „Киберсигурност“ към София Тех Парк. СyResLab Monitor представлява функционален модул и обща платформа, която реализира нови способи, функционалности, методи и средства за динамично следене и анализ на поведението (достъпността) на уеб-базирани системи на специфични целеви групи, като добавя механизми за мониторинг, историческо проследяване и идентифициране на модели на стандартно поведение и симптоматика, които да послужат за ранно предупреждение за масови кибератаки и заплахи от кризи. CyResLab Monitor позволява персонализиране на нотификации по e-mail и чрез SMS при предварително определени събития, като например отпадане на услуги, и следи различни технически метрики, свързани с наличността от множество географски територии. Наред с това, платформата разполага и с набор от black-box тестове и тестови инструменти базирани на Selenium, които могат да бъдат използвани, за да осигурят по-добра представа за наличността на съответните услуги. Гъвкавостта и скалируемостта на системата, позволяват нейната имплементация в някои конкретно предизвикателни области, като например: мониторинг на огромен брой от IoT устройства в push или pull режим, събиране на данни за наличността и сигурността на цели вертикални и хоризонтални сегменти на вериги за доставки, извличане на данни в реално време от тясно специализирани услуги, които изискват специфична тестова настройка, процес или инфраструктура. Към момента екипът експериментира с механизми за интелигентно предупреждение на база поведенчески анализ, на основата на ML решения, както и с експлоатация на мащабируемостта на платформата и управлението на еластични ресурси за бързо разширяване на услугите за тестване при множество устройства (например хиляди IoT и IIoT устройства).

„Получаване и характеризиране на биоактивни екстракти от маточина, обогатени на розмаринова киселина, за създаване на иновативни продукти“ е разработка от Биофарма комплекса на София Тех Парк. Проектът изследва и определя цитотоксичност и антиоксидантна активност на фракции с висока концентрация на розмаринова киселина върху клетъчни линии. На база на изследването са разработени иновативни прототипи на формулировки с висока концентрация на розмаринова киселина, с потенциално приложение в хранително-вкусовата промишленост като консерванти и подобрители на вкуса, както и в козметичната индустрия като стабилизатори. Розмариновата киселина е широкоразпространено фенолно съединение, откривано в екстракти от редица медицински и ароматни растения. Тя е сред антибактериалните агенти в етеричните масла от растителен произход. Приложението на розмаринова киселина в малотрайни и дълготрайни колбаси има два основни положителни ефекта – изявено бактериостатично действие върху чести бактериални замърсители на месни продукти, такива като Salmonella, Staphylococcus и особено Listeria, като тези бактериални замърсители са сериозен рисков фактор за човешкото здраве. От друга страна, благодарение на установения си антиоксидантен капацитет като инхибитор на окислението на триацилглицероли и други липиди, розмариновата киселина значително намалява степента на окисление на мазнините от животински произход, което увеличава трайността на колбасите и подобрява вкусовите им качества.

„Високопроизводителни пресмятания (HPC) в сложни системи“ е изпълнен от лаборатория „Високопроизводителни изчисления“. Резултат от проекта е изследване на различни системи за осигуряване на безопасна среда при използването на капацитета на суперкомпютри, което да предпази обработваните по едно и също време масиви от данни от замърсяване и да подобри тяхната киберсигурност. „Това ни дава възможност да предоставим на нашите клиенти една надеждна и сигурна среда за техните проекти, както и подобрява нашата услуга към бизнеса по отношение на времето и необходимите подготовки на системите за работа“, обясни експертът от лабораторията Иво Илиев.

В резултат от реализирания проект „Метро молд / Metro mold“ на лаборатория „3D креативност и бързо прототипиране“ се формулира нова услуга, която е насочена към компаниите в България и чужбина, занимаващи се с производство на пластмасови детайли и формообразуващи инструменти, включваща дейности по валидация на функционалността на формообразуващи инструменти (метрика, отклонения от формата, взаимното разположение) и идентификация на степента на износването им. Доставените в рамките на проекта модули и измервателни накрайници ще обезпечат възможностите да бъдат охарактеризирани и други инструменти при бъдещи задачи. На база на валидацията при идентифициране на по-големи от допустимите отклонения, с наличната техника и технологии в лабораторията предстои разработване на следваща нова услуга за възстановяване на работоспособността, както и за модифициране на формообразуващи инструменти при необходимост от корекции.

„Наблюдение и анализ на смущенията и заетостта на спектъра в ISM-диапазонитe за реализация на надеждни IoT приложения“ е разработка на лаборатория „Интелигентни комуникационни системи“. Проектът е насочен към реализиране на тестова среда за анализ на свръхплътните IoT мрежи с едновременната работа на множество различни видове IoT и сензорни устройства, чието разполагане в пространството често не е напълно контролиран процес от телекомуникационните оператори.Поради тази причина е възможно различни технологии едновременно да използват едни и същи честотни ресурси, което неизбежно допринася за появата на различни по вид и степен смущения, познати като интерференция.В този контекст е необходима адекватна координация на мрежовите операции в реално време, за да се избегнат най-негативните сценарии и да се постигне стабилно поддържане на високо качество на предоставяните телекомуникационни услуги. Създадената тестова среда позволява да бъдат извършвани различни експериментални измервания, фокусирани върху определяне на влиянието на смущенията и на използваемостта на спектъра при едновременно използване на множество нискоенергийни сензорни устройства.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни