Нов Технологичен парк отвори врати в Габрово

25 ноември 2020

Нов Технологичен парк към Техническия университет – Габрово отвори врати на 20 ноември. Той включва18 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“. Центровете са финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Събитието се проведе хибридно, като онлайн в него участваше и изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов, който пожела успех на партньорите от Технологичен парк -Габрово и изрази готовност за реализиране на бъдещи съвместни инициативи и проекти между учените и е кипите на двата парка.

Партньори по проекта за Технологичен парк -Габрово са Технически университет – София, Технически университет – Варна, Софийски университет “Св. Кл. Охридски” – Факултет по химия и фармация, Институт по роботика – БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

Научните звена на новия парк са разположени в 4 лабораторни комплекса- “Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти”, „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“, Лабораторен комплекс “Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии” и лабораторен комплекс „Електроника и сензорика“.

4В рамките на Центъра за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ в Технически университет – Габрово е изградена лаборатория „Точни измервания на динамични величини в мехатрониката“, част от лабораторен комплекс „Роботизирани мехатронни технологии“. Партньори по проекта са Институт по обща и неорганична химия – БАН (водеща организация), Технически университет – София, Технически университет – Варна, Химико-технологичен и металургичен университет – София и още 11 института на БАН. Това е единствената по рода си в страната лаборатория, в която има мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики, притежаваща референтни свойства, чрез която експериментално ще се определя и изследва динамичните характеристики на машини и съоръжения, подложени на знакопроменливи механични въздействия (сухопътни транспортни средства, кораби, самолети).

В рамките на Технологичния парк влиза и лаборатория по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големите данни“. Партньори на проекта са: Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Икономически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН. В лабораторията се разглеждат проблемите на дигитализация на икономиката в среда на Големи данни.

Ректорът на Техническия университет в Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров заяви, че паркът ще работи за развитие на проекти, насочени към бизнеса, като 20% от ресурса на лабораториите е насочен към комерсиални изследвания. Започнала е и подготовка за акредитация на част от научните звена – да извършват измервания, на база на които да можем да издаваме признати в страната и чужбина сертификати“, каза още ректорът на ТУ – Габрово.

Качествата на новозакупеното оборудване предполагат реализирането на научни и научно-приложни изследвания на учени от партньорските организации, включително за нуждите на бизнеса, както и създаване на устойчив модел за прилагане на модерни практики в обучението на студенти и докторанти.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни