ОБЯВА от „Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност“ ЮЛНЦ

28 септември 2018

ОБЯВА

„Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност“ ЮЛНЦ

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите към 31.12.2017 г. е в размер на 3 615 хил. лева. Офертите да се представят в седемдневен срок от датата на публикацията на адрес: гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе“ №111Ж, сграда Лаборатории, етаж 2 или на електронна поща: office@sofiatech.bg и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставяна в срока за подаване на оферти на същия адрес. За контакти: тел.: 0889900626

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни