ОБЯВА от „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ ЮЛНЦ

28 септември 2020

ОБЯВА

„Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ ЮЛНЦ

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2020 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите към 31.12.2019 г. е в размер на 5,400 хил. лева. Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в седемдневен срок от датата на публикацията на адрес: гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе“ №111Ж, сграда Лаборатории, етаж 2, и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставяна в срока за подаване на оферти на същия адрес.

Дата на публикуване: 28.09.2020

За контакти: тел.: 0889900626

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни