ОБЯВА от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

23 септември 2020

ОБЯВА

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2020 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2019 г. е в размер на 111,697 хил. лева. Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в десетдневен срок от датата на публикацията на адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе“ №111Ж, сграда Лаборатории, етаж 2, и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставяна в срока за подаване на оферти на същия адрес.

Дата на публикуване: 23.09.2020г.

За контакти: тел.: 0889900626

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни