Позиция на ръководството на “София Тех Парк” АД

21 февруари 2024

Позиция на ръководството на “София Тех Парк” АД във връзка с изявление на г-н Ивайло Пенчев: Стриктно спазваме действащите законови норми при всички наши дейности

“София Тех Парк” АД осъществява своята дейност, стриктно спазвайки действащите в страната законови норми. Дружеството не е на бюджетна издръжка, както и не получава средства от държавата за осъществяване на дейността си.
В своята работа “София Тех Парк” АД винаги прилага и се ръководи от основни принципи на управление – законосъобразност, целесъобразност, публичност, прозрачност и недискриминация. Всички останали инвеститори и наематели, на територията на Научно-технологичния парк, заплащат разходи за такса управление, с изключение на “Уолтопия” АД, което е поводът да сезираме компетентния съд, който вярваме, че е институцията, която следва безпристрастно да разреши съществуващия между страните търговски спор.
В тази връзка, водените през годините (от 2016 г.) официални преговори с “Уолтопия” АД за доброволно уреждане на взаимоотношенията, считаме че представлява нормална практика с цел постигане на взаимен компромис за извънсъдебно уреждане на спорен между страните въпрос. Поради непостигане на такова споразумение, възможният за нас законов ред, като представляващи публично предприятие, е да се предяви претенция пред компетентния за това съд. Противното би означавало, че дружеството не е защитило обществения интерес и е поставило “Уолтопия” АД в облагодетелствана позиция спрямо останалите инвеститори.
Независимо от това, никога не сме възпрепятствали възможността “Уолтопия” АД да използва инфраструктурата на София Тех Парк като включително през годините от страна на “Уолтопия” АД са проведени редица събития на нашата територия, за които сме оказвали необходимото съдействие.
Считаме, че вкарването на политически и лични окраски в един чисто съдебен спор, както и разпространението на неверни твърдения по адрес на София Тех Парк и участниците в общността от компании и организации на неговата територия, не би допринесло за разкриване на обективната истина и разрешаване на съдебния спор.
Изградените дългогодишни и трайни сътрудничества с нашите партньори – български и чуждестранни стартъпи, малки, средни и големи компании, местни и международни организации, образователни институции, няма как да се купят с пари, защото зад тях стоят свободолюбиви, интелигентни, модерни, иновативни, амбициозни и прогресивни хора. Доверието на нашите партньори е изградено в резултат на усилена работа, коректност, отвореност, отговорност, принципност, партньорска подкрепа, безкористност и много успешно реализирани съвместни проекти и инициативи.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни