ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София

25 февруари 2021

На основание чл. 21 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия и във връзка с чл. 37, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), Надзорният съвет на „София Тех Парк“ АД обявява конкурс за избор на трима членове на Управителния съвет на„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1, съответно чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

 1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.1.Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: право; икономически специалности, включително но не само финанси и стопанско управление; инженерни специалности, природни науки.

1.2.Професионален опит.

Минимум 5 години професионален опит, в т.ч. 3 години на ръководна длъжност, в областта на търговското право, управлението на предприятия или други стопански, административни или финансови дейности.

1.3.Други подходящи професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетентности в областта на стратегическото планиране и/или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление и контрол на предприятия.

1.4.Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП

 1. Необходими документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Управителния съвет на„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София“, като върху плика се изписва и „Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес за връзка“. Документите за кандидатстване могат да се подават и по електронен път, адресирани до председателя на Комисията за номиниране и провеждане на конкурсната процедура и следва да бъдат подписани с електронен подпис. Документите за кандидатстване включват:

2.1. Заявление в свободен текст за участие в конкурса.

2.2. Автобиография (CV).

2.3. Копие от диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ за някои от специалностите в т. 1.1.

2.4. Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит по посочените в т. 1.2. области (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др. документи).

2.5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3 – 8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия (Приложение № 1).

2.6. Декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия (Приложение № 2).

2.7. Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и други документи, доказващи че кандидатът притежава опита, уменията и компетентностите по т. 1.

*Забележка: Документите следва да бъдат представени в заверени „вярно с оригинала“ от кандидата копия.

 1. До конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13, съответно чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и отговарят на критериите за подбор по т. 1.
 2. Конкурсът се провежда в два етапа – подбор и оценка на пригодността на кандидатите и процедура по оценка, включваща две части – писмена (представяне на концепция за развитие на „София Тех Парк“ АД и приноса на кандидата в това отношение) и устна (интервю за проверка на компетентностите, знанията и уменията на кандидата), като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняване на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

В срок до 7 /седем/ работни дни, след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите, комисията извършва проверка по документи и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за членове на Управителния съвет.

Комисията изпраща уведомления до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

Писмените материали се оценяват в десетдневен срок от комисията като кандидатите, получили оценка от писмената част не по-ниска от определената в методиката, се канят за участие в интервю в посочен ден и час.

 1. Критерии и методика за оценка на кандидатите:

5.1.Писмената част(концепцията) следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с мисията, визията и предмета на дейност на „София Тех Парк“ АД и да са предложени дългосрочни и средносрочни цели за развитието му, както и мерки за постигането им.

5.2. При оценката на писмената работа се отчитат уменията на кандидатите за яснота и стегнат стил на изложението, прецизно формулиране на целите и посочване на оптимални мерки за тяхното постигане, като бъдат посочени възможните рискове.

5.3. Концепцията се оценява по 5-степенна скала от всеки член на комисията, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

5.4. Общата оценка на всеки кандидат по писмената част се получава като средноаритметична величина от оценките на всички членове на комисията.

5.5. Кандидати, чиито концепции са оценени с не по-ниско от „4“, се допускат до участие в интервю.

5.6. С допуснатите до участие, след проведената писмена част, кандидати се провежда интервю. Комисията уведомява участниците за часа и датата на провеждане на интервюто най-малко 3 /три/ работни дни предварително. Кандидатите се оценяват от всеки един член на комисията по всички критерии по 5-степенна скала въз основа на предоставените отговори на въпросите на комисията.

5.7. Критериите за оценка на кандидатите от интервюто включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • стратегическа компетентност
 • лидерска компетентност
 • управленска компетентност
 • ориентация към резултати
 • компетентност за преговори и убеждаване
 • работа в екип

5.8. При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението и контрола на дейността на „София Тех Парк“ АД, при съобразяване с приложимата нормативна уредба. Интервютата могат да се провеждат и on line.

5.9. Оценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

5.10. Всеки член на комисията оценява показаните от кандидатите резултати по всеки един от критериите, съдържащи се в т. 5.6. по-горе.

5.11. Общата оценка от проведеното интервю на всеки кандидат се получава като средноаритметична величина от оценките на всички членове на Комисията.

5.12. Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

5.13. Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60% по формулата:

крайна оценка = (оценка от писмената част) x 0,4 + (оценка от устната част) x 0,6

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (с представено пълномощно) в деловодството на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 111Ж, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30ч. Заявленията могат да бъдат подавани и по пощата с обратна разписка или чрез куриерска служба. В случай на изпращане на документите кандидатите следва да осигуряват получаването им в деловодството на „София Тех Парк“ АД в рамките на определения краен ден и час за това. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адресoffice@sofiatech.bg, до 17:30 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларациите по т. 2.5 и т. 2.6. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Документите по т. 2.1, 2.2., 2.5. и 2.6 се представят в оригинал, а останалите документи в заверено от кандидата „вярно с оригинала“ копие. В случай, че документите се подават по електронен път заявлението и декларациите по т. 2.5 и т. 2.6. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В случай, че някои от документите са на чужд език същите се представят с превод на български език.

Срокът за подаване на документите е 14 (четиринадесет) дневен от деня, следващ датата на публикуване на публичната покана за конкурса.

 1. В Приложение № 3 към настоящата публична покана е дадена информацията за текущото състояние на „София Тех Парк“ АД, неговата стратегия и цели.

Приложения:

 1. Приложение №1 -Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия

2.Приложение№ 2 -Декларация по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия

3. Приложение № 3 – Информация за София Тех Парк АД

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни