СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

17 октомври 2019

„Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ уведомява, че на 21.10.2019 г. в 10.30 часа на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, комисия назначена със Заповед № 25/17.09.2019 г. на Изпълнителния директор на „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в Процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за осигуряване на специализирано техническо и сценично оборудване и обзавеждане, конструкции и подиуми, предназначени за организиране и провеждане на събития, обучения, кампании и други на територията на Иновационен форум „Джон Атанасов“ – находящ се в „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, ще проведе открито заседание, на което ще извърши отваряне на пликовете с надпис „Ценово предложение” на допуснатите участници в процедурата.

На откритото заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни