СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова и производствена иновация съвместно с Аквариус Ен Ди ООД

08 януари 2019

На 20.12.2018 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0139 за реализиране на проект„Създаване на методология за изчисляване на биологични пречиствателни станции за отпадъчни води, базирани на технология с носители на биомаса и разработване на компютърна програма за функционално оразмеряване на този тип пречиствателни станции“. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е „Аквариус Ен Ди“ ООД, а партньор „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) към „София Тех Парк“ АД. От страна на СНИРД проектът ще бъде изпълнен от екипите на Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения и Ин витро лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност

Бюджетът на проекта възлиза общо на 356173,32 лева, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 274168,49 лева и 82004, 83 лева съфинансиране от страна на бенефициента и партньора. Общата продължителност на проекта е 16 месеца.

По проекта ще бъде създадена уникална компютърна програма за функционално оразмеряване на пречиствателни станции с носители на биомаса. С цел най-точно съответствие на методологията с изискванията на пречиствателния процес, прототипът ще бъде оборудван с контролер, софтуер за управление и комуникация и контролно – измервателни уреди за измерване на параметрите с възможност за последващото им записване в компютърната програма.

За постигане целите на заложените по проекта индустриални научни изследвания и за да бъде постигната успешната му реализация, ще бъдат изпълнени следните дейности:

  1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация;
  2. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за разработването на продуктова иновация;
  3. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за АutoCad за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив, необходим за разработването на продуктова иновация;
  4. 4. Създаване и тестване на прототип, свързани с разработването на продуктова иновация
  5. 5. Визуализация на проекта. Разработването на конкретния иновативен продукт заедно и чрез стратегията на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020г. ще допринесе за увеличаване на инвестициите (публични и частни)в научноизследователска и развойна дейност и иновации, особено в сектора по пречистване на отпадни води.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0139.

Договорът се изпълнява от „Аквариус Ен Ди“ ООД, в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Аквариус Ен Ди“ ООД и СНИРД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни