СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова и производствена иновация съвместно с „Братя Чичеклиеви“ ООД

24 август 2018

На 30.05.2018 г. бе подписан договор № BG16RFOP002-1.005-0090-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Разработване на Интелигентна хладилна витрина“.Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е „Братя Чичеклиеви“ ООД, а партньор – „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) към „София Тех Парк“ АД. От страна на СНИРД проектът ще бъде изпълнен от екипа на Лаборатория „Микро Нано Лаб“.

Бюджетът на проекта възлиза общо на 636912.00 лева, от които 499766.80 лева са безвъзмездно финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (424 801.78 лв. европейско и 74 965,02 лв. национално съфинансиране) и 137145.20 лева съфинансиране от страна на бенефициента и партньора. Общата продължителност на проекта е 24 месеца.

Предмет на проекта е разработване на продуктова иновация „Интелигентна хладилна витрина“, в резултат на което ще бъде постигнато повишаване на иновационния капацитет на предприятието.

Основните групи дейности, които ще бъдат реализирани по проекта са:

1.“Индустриални научни изследвания“ във връзка със създаването на прототип на Интелигентна хладилна витрина;

2. Проектиране на платка, която представлява хардуерната основа, на база на която ще бъде разработен контролерът за управление на Интелигентната хладилната витрина;

3. Извършване на изпитания във връзка с постигане на необходимата влагоустойчивост и температурна устойчивост на уреда.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0090-C01.

Договорът се изпълнява от „Братя Чичеклиеви“ ООД в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Братя Чичеклиеви“ ООД и СНИРД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни