СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова и производствена иновация съвместно с Телесофт Консултинг ООД

08 януари 2019

На 05.09.2018 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0082-C01 за реализиране на проект„Разработка на иновативна интелигентна система за управление на свързан/умен дом за нуждите на незрящи или хора със зрителни увреждания“. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е Телесофт Консултинг ООД, а партньор „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) към „София Тех Парк“ АД. От страна на СНИРД проектът ще бъде изпълнен от екипът на Лаборатория „Микро Нано Лаб“ и лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“.

Бюджетът на проекта възлиза общо на 637960,00 лева, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 483725,50 лева и 154234, 50 лева съфинансиране от страна на бенефициента и партньора. Общата продължителност на проекта е 19 месеца.

Предмет на проекта е разработка на иновативна интелигентна система за управление на свързан/умен дом за нуждите на незрящи или хора с зрителни увреждания, базирана на Internet of Things/ IoT/решаваща техните ежедневни проблеми свързани с използването на уреди непригоден за техните възможности, повишаване на енергийна ефективност, сигурност и комфорт в техните жилища. Решението се базира на изцяло безжични устройства, захранвани от батерии без нужда от допълнително окабеляване вградени във всички съществуващи ел.уреди, с приложение както в индивидуални жилища така и за офисни помещения, достъпна за дистанционен контрол и управление от всякъде през интернет чрез всякоWEB устройство.

Реализирането на проекта ще съдейства за постигането на следните специфични цели:

Съответствие със специфична цел на Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ – принос в увеличаване дела на иновативните предприятия, Устойчиво развитие, опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност, Повишаване иновационния капацитет и конкурентоспособност на компанията, разширяване на технологичните възможности като компания разработваща продуктови иновации в тематичните области на ИСИС.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0082-C01.

Договорът се изпълнява от „Телесофт Консултинг” ООД в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Телесофт Консултинг ООД и СНИРД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни