СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова и производствена иновация съвместно със Сентра ООД

08 януари 2019

На 16.11.2018 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0287-C01 за реализиране на проект„Интегрирана платформа за изграждане, поддръжка и управление на системи тип „интелигентни градове“ и „интелигентни домове“. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е „Сентра“ ООД, а партньор „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) към „София Тех Парк“ АД. От страна на СНИРД проектът ще бъде изпълнен от екипът на Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“.

Бюджетът на проекта възлиза общо на 569661,90 лева, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 423003,81 лева и 146658,09 лева съфинансиране от страна на бенефициента и партньора. Общата продължителност на проекта е 21 месеца.

Проектът е насочен към разработването на продуктова иновация на световно ниво – Интегрираната платформа за изграждане, поддръжка и управление на системи тип „интелигентни градове“ и „интелигентни домове“ (ИП). Чрез проекта се създават необходимите условия за пазарна реализация на изцяло нова услуга, имаща за цел създаването на единна платформа осъществяваща напречни връзки за интерактивен обмен на данни между съществуващите иизгражданите в бъдеще вертикални информационни системи, като открива нови възможности за научен и технологичен напредък и е инструмент за произвеждане на ново знание, което води до бъдещи приложения и пазари.

Общата цел на настоящия проект е разработване на иновативна на световно ниво услуга – обединяваща в едно общо, модулно решение, комплексни функционалности на системи тип „интелигентни градове“ и „интелигентни домове“. Реализацията на проекта пряко ще повиши конкурентоспособността ипазарното представяне на кандидата и ще подобри иновационния му капацитет.

Специфичните цели са:

  • Осъществяване на ефективно партньорство с научно изследователска организация за структуриране на ново познание и извършване на индустриални научни изследвания.
  • Повишаване на иновативния капацитет, конкурентоспособност и пазарното представяне на дружеството.
  • Проектът за разработване на интегрирана платформа за изграждане, поддръжка и управление на системи тип „интелигентни градове“ и „интелигентни домове“ (ИП) е и внедряване на еко-иновация, поради пряко оказване на положително въздействие върху рационалното и ефективно управление на редица ресурси и процеси от ежедневния бит (електро- и топлинна енергия, вода, горива и др.) и намаляване на отрицателното въздействие на човека върху околната среда.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0287-C01.

Договорът се изпълнява от „Сентра“ ООД, в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сентра“ ООД и СНИРД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни