СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова иновация съвместно с „Апла Дизайн“ ООД

02 юни 2018

На 25.05.2018 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0052-С01 за реализиране на проект „Създаване на отворена платформа еТОП за разработка на приложения за „интернет на нещата“ – еТОП за IoT“. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е „Апла Дизайн“ ООД, а партньор „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) към „София Тех Парк“ АД. От страна на СНИРД проектът ще бъде изпълнен от екипът на Лаборатория по киберсигурност.

Бюджетът на проекта възлиза общо на 252 372.00 лева, от които 185 153.60 лева са безвъзмездно финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и 66 218.40 лева съфинансиране от страна на бенефициента и партньора. Общата продължителност на проекта е 24 месеца.

Предмет на проекта е разработване на продуктова иновация: отворена платформа еТОП за разработка на потребителски приложения за „интернет на нещата“ (IoT). Целта на еТОП за IoT е да предостави работна среда, която обединява (свързва) различни телекомуникационни стандарти и протоколи за комуникация между системите, и дава възможност лесно, гъвкаво, сигурно и ефективно да бъдат създавани нови приложения за потребителите в областта на „интернет на нещата“.

В резултат на проекта „Апла Дизайн“ ООД съвместно със „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ ще разработят продукт – услуга, попадащ в обхвата на три приоритетни направления на тематичната област „ИКТ и информатика“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

  • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
  • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
  • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти.

Основните групи дейности, които ще бъдат реализирани по проекта са:

  1. Извършване на изследователски дейности по дефиниране и планиране на обсега и съдържанието на развойната работа.
  2. Спецификация, програмиране и създаване на прототип на иновативния продукт и валидиране на резултатите. Създаване на техническа спецификация по проекта.
  3. Придобиване на сървърна конфигурация (ДМА) и лиценз за срока на изпълнение на проекта на специализиран софтуер (ДНА), необходими за разработването на продуктовата иновация.
  4. Визуализация на проекта.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0052-C01.

Договорът се изпълнява от „Апла Дизайн“ ООД в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към София Тех Парк АД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Апла Дизайн“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни