СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова иновация съвместно с „Булмаг“ АД

24 август 2018

На 25.05.2018 г. бе подписан договор № BG16RFOP002-1.005-0136-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Разработване на робот за индустриални цели с иновативен софтуер за ръчна, пространствена и отдалечена манипулация“.Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е „Булмаг“ АД, а партньор „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) към „София Тех Парк“ АД. От страна на СНИРД проектът ще бъде изпълнен от екипът на Лаборатория „Микро Нано Лаб“.

Общата стойност на проекта е 656 335.00 лева, от които 497 936.75 лева са безвъзмездно финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (423 246,24 лева европейско финансиране и 74690,51 лева национално съфинансиране), както и 158 398.25 лева самофинансиране. Общата продължителност на проекта е 20 месеца. Крайният срок за изпълнение е 24.01.2020 г.

Основната цел на проектното предложение е разработване на нов продукт – Иновативен робот за индустриални цели с иновативен софтуер, който за разлика от всички други конкурентни продукти, позволява както ръчна, така и пространствена и отдалечена манипулация на робот. С изпълнението на дейностите по проекта се цели преминаване през редица индустриални научни изследвания, включващи проучвания и тествания за придобиване на необходимите компетенции за валидиране на технологията в лабораторна и в релевантна среда. Разработване на отделните компоненти, съставляващи сложната система на иновативното устройство, тестването им и асемблирането им в единна система – прототип, който да се тества в симулирана и в релевантна среда.

Иновативният робот за индустриални цели ще представлява робот с шест степени на свобода, с възможност за ръчна, пространствена и отдалечена навигация, което ще предложи значително по-евтин и лесен за манипулация и навигиране продукт, чиято цел е удовлетворяване специфични нужди на местния и на световните пазари в тази област.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0136-C01.

Договорът се изпълнява от „Булмаг“ АД в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Булмаг“ АД и СНИРД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни