СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова иновация съвместно с „Джей Ел Саундс“ ООД

24 август 2018

На 28.05.2018 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0148-C01 за реализиране на проект„Разработване на устройство за възпроизвеждане на многоканално DSD и PSM аудио през USB интерфейс чрез паралелни DAC“.Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е „Джей Ел Саундс ООД, а партньор „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) към „София Тех Парк“ АД. От страна на СНИРД проектът ще бъде изпълнен от екипът на Лаборатория „Микро Нано Лаб“.

Бюджетът на проекта възлиза общо на 146 433.56 лева, от които 111438.36 лева са безвъзмездно финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (94722.61 лв. европейско и 16715.75 лв. национално съфинансиране) и 34995.20 лева съфинансиране от страна на бенефициента и партньора. Общата продължителност на проекта е 24 месеца. Крайният срок за изпълнение е 28.05.2020г.

Предмет на проекта е „Разработване на устройство за възпроизвеждане на многоканално DSD и PSM аудио през USB интерфейс чрез паралелни DAC.

Целта на проекта е да се повиши конкурентоспособността и иновационният капацитет на „Джей Ел Саундс“ ООД чрез разработване на устройство за възпроизвеждане на многоканално DSD аудио. Дейностите по проекта са свързани с разработване и тестване на устройството за възпроизвеждане на многоканално DSD аудио, базирано на XMOS технология с използването на паралелни DAC.

Основната цел на проекта ще бъде постигната чрез следните специфични цели:

– Извършване на изследвания, изпитания и измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация;

– Осигуряване на необходимата технологична инфраструктура за разработването на прототип;

– Разработване и изпитване на функционалността и надеждността на прототипа на иновацията в различни конфигурации и параметри.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0148-C01.

Договорът се изпълнява от „Джей Ел Саундс“ ООД в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Джей Ел Саундс“ ООД и СНИРД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

На 28.05.2018 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0148-C01 за реализиране на проект„Разработване на устройство за възпроизвеждане на многоканално DSD и PSM аудио през USB интерфейс чрез паралелни DAC“.Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е „Джей Ел Саундс ООД, а партньор „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) към „София Тех Парк“ АД. От страна на СНИРД проектът ще бъде изпълнен от екипът на Лаборатория „Микро Нано Лаб“.

Бюджетът на проекта възлиза общо на 146 433.56 лева, от които 111438.36 лева са безвъзмездно финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (94722.61 лв. европейско и 16715.75 лв. национално съфинансиране) и 34995.20 лева съфинансиране от страна на бенефициента и партньора. Общата продължителност на проекта е 24 месеца. Крайният срок за изпълнение е 28.05.2020г.

Предмет на проекта е „Разработване на устройство за възпроизвеждане на многоканално DSD и PSM аудио през USB интерфейс чрез паралелни DAC.

Целта на проекта е да се повиши конкурентоспособността и иновационният капацитет на „Джей Ел Саундс“ ООД чрез разработване на устройство за възпроизвеждане на многоканално DSD аудио. Дейностите по проекта са свързани с разработване и тестване на устройството за възпроизвеждане на многоканално DSD аудио, базирано на XMOS технология с използването на паралелни DAC.

Основната цел на проекта ще бъде постигната чрез следните специфични цели:

– Извършване на изследвания, изпитания и измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация;

– Осигуряване на необходимата технологична инфраструктура за разработването на прототип;

– Разработване и изпитване на функционалността и надеждността на прототипа на иновацията в различни конфигурации и параметри.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0148-C01.

Договорът се изпълнява от „Джей Ел Саундс“ ООД в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Джей Ел Саундс“ ООД и СНИРД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни