СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова иновация съвместно с „ФТС България“ ООД

01 юни 2019

На 29.05.2019 г. бе подписан договор № BG16RFOP002-1.005-0127-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Създаване на система за дескриптивни и прогнозни анализи“. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е „ФТС България“ ООД, а партньор – „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) към „София Тех Парк” АД. От страна на СНИРД проектът ще бъде изпълнен от екипа на Лаборатория за високопроизводителни изчисления.

Бюджетът на проекта възлиза общо на 639 103.00 лева, от които 494 503.89 лева са безвъзмездно финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (420 328.30 лв. европейско и 74175.59 лв. национално съфинансиране) и 144 599.11 лв. съфинансиране от страна на бенефициента и партньора. Общата продължителност на проекта е 18 месеца.

Предмет на проекта е разработване на продуктова иновация „Системи за дескриптивни и прогнозни анализи“, в резултат на което ще бъде постигнато повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на предприятието.

Основните групи дейности, които ще бъдат реализирани по проекта са:

  1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация.
  2. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова иновация.
  3. Създаване и тестване на прототип на интерфейси и приложения.
  4. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

———————————————————————————————————————

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0127-C01.

Договорът се изпълнява от „ФТС България“ ООД в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ФТС България“ ООД и СНИРД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни