СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова иновация съвместно с „Интелиджънт Системс България“ ЕООД

18 юни 2018

На 25.05.2018 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0112-C01 за реализиране на проект „Единна технологична и функционална платформа за управление на данните и процесите в средни и големи спедиторски компании, базирана на хибриден облачен модел интегриращ Microsoft Azure облачни услуги Microsoft Dynamics, Power BI, Cortana Intelligence и Google Amazon Web Services“. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е „Интелиджънт Системс България“ ЕООД, а партньор „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) към „София Тех Парк“ АД. От страна на СНИРД дейности ще бъдат извършвани в лабораторията по високопроизводителни изчисления и лабораторията за изкуствен интелект и CAD системи.

Бюджетът на проекта възлиза общо на 1 076 939.66 лева, от които 749 284.68 лева са безвъзмездно финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (636 891.97 лв. европейско и 112 392.71 лв. национално съфинансиране) и 327 654.98 лева съфинансиране от страна на бенефициента и партньора. Общата продължителност на проекта е 24 месеца

Предмет на проекта е разработване на нова единна технологична и функционална платформа за управление на данните и процесите в средни и големи спедиторски и логистични компании, базирана на хибриден облачен модел като аутсорсинг услуга по управление на бизнес процесите чрез използването на „Cloud Technologies“, “Business Intelligence”, “Artificial Intelligence” и др.

В резултат на изпълнението на проекта „Интелиджънт Системс България“ ЕООД съвместно с „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ ще разработят продукт – услуга, попадащ в обхвата на 3 приоритетни направления на тематичната област „ИКТ и информатика“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

Водещо направление:

1.1. Big Data, Grid and Cloud Technologies

Вторични направления:

1.2. уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти

1.3. използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи

Основните групи дейности, които ще бъдат реализирани по проекта са:

1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработване на единната технологична и функционална платформа за сектор логистика и спедиция

2. Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на софтуерна платформа за сектор логистика и спедиция, която да бъде предоставяна като услуга в облака.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни