„София Тех Парк“ АД набира кандидати за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“ в Дирекция „Правна“

23 октомври 2020

“СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

МИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ, ИНОВАЦИОННИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

набира кандидати за длъжността

„ЮРИСКОНСУЛТ“

в Дирекция „Правна“

Като част от екипа на Дирекция „Правна“ юрисконсултът обезпечава цялостното правно обслужване на дружеството във връзка с извършваната от него дейност и осъществява контрол за законосъобразност.

Основни задължения:

– Изготвяне на договори, споразумения и други документи, включително предоставяне на правни становища във връзка със законосъобразното осъществяване дейността на дружеството;

– Подготовка на документи във връзка с провеждане на обществени поръчки и участие в комисии по провеждането им;

– Участие в преговори и срещи с настоящи и бъдещи контрагенти на дружеството;

– Изготвяне на становища, възражения, жалби във връзка с констатации на Управляващи/Одитиращи органи по Оперативни програми, по които дружеството е бенефициер;

– Представителство на дружеството пред държавни и общински органи, частни съдебни изпълнители, нотариуси и др.;

– Осъществяване на процесуално представителство на дружеството;

– Осъществяване на текущ преглед за всички изменения и допълнения в нормативната база, регулираща дейността на дружеството, включително предоставяне на правни становища във връзка с такива изменения;

– Оказване на съдействие на останалите структурни звена в дружеството във връзка с възникнали правни въпроси;

– Притежаване на детайлни познания в областта на Търговския закон, Закон за собствеността, Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други нормативни актове, имащи отношение към дейността на дружеството.

Изисквания:

– Образование – висше юридическо;

– Професионален опит: минимум 5 (пет) години юридически стаж;

– Задължителен опит в организиране и провеждане на обществени поръчки;

– Опит в работа по европейски проекти ще се счита за предимство;

– Отлични теоретични и практически познания в областта на облигационното, търговско право и вещно право;

– Добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel);

– Владеене на английски език;

– Добри комуникативни способности и умения за работа в екип;

– Желание за самоусъвършенстване;

– Способност за вземане на самостоятелни решения, спазване на срокове, поемане на отговорност и работа при стрес;

– Аналитично мислене, систематичност, самоинициативност.

Необходими документи за кандидатстване:

– Автобиография;

– Мотивационно писмо;

– Копие от диплома за висше образование и други допълнителни сертификати и референции доказващи опит и покриване на изискванията за настоящата позиция.

„София Тех Парк“ АД предлага:

– Работа на трудов договор и конкурентно възнаграждение;

– Възможност за кариерно развитие, израстване в професионален план и работа по иновативни инфраструктурни проекти;

– Работа в млад и амбициозен екип;

– Приятна работна среда в първия Научно-технологичен парк в България

Адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе № 111 Ж, ет. 2, Лабораторен комплекс;

E-mail: office@sofiatech.bg;

Краен срок за подаване на документи: 30.10.2020 г.

За повече информация: Преспа Георгиева, Офис мениджър, 0889 900603.

Подборът ще бъде извършен по документи и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати.

Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД, както и съгласно Регламент 2016/679.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни