София Тех Парк е отворен за сътрудничество към кандидатите за „Фонд мениджър“ на „Фонда за технологичен трансфер“

26 ноември 2019

„София Тех Парк“ (www.sofiatech.bg) е първият научно-технологичен парк в България, създаден с цел да се превърне в платформа за обмен на знания и идеи между научните среди, бизнеса, държавата и обществото.

„София Тех Парк“ АД е член на „Сдружението за научноизследователска и развойна дейност” (СНИРД). Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел да извършва дейност в обществена полза, а именно: научно-изследователска и развойна дейност и разпространение на резултатите от научните изследвания чрез обучения, публикации и технологичен трансфер, управлявайки изградената на територията на София Тех Парк научно-изследователска инфраструктура и инфраструктурата за разпространение на знания. СНИРД е регистрирана в Регистъра за научната дейност в Република България воден от Национален център за информация и документация под номер 983.

На 28.10.2019г. от „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД е обявена състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за Технологичен трансфер, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“. Същата е открита с Решение за откриване № ОП-Д-91 /28.10.2019г.и обявена с Обявление № ОП-Д-92/28.10.2019г. публикувани в РОП с УИН: 05297-2019-0004 и на официалната интернет страница на Фонда, в раздел Профил на купувача на електронен адрес: http://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/49.

Във връзка с обявената от „ФМФИБ“ ЕАД състезателна процедура, „София Тех Парк“ АД и СНИРД, които са с визия и мисия да осъществяват технологичен трансфер в страната, отправят покана до всички заинтересовани лица и /или екипи, с предложение за сътрудничество за съвместно участие в обявената от „ФМФИБ“ ЕАД състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за Технологичен трансфер, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“.

В тази връзка, „София Тех Парк“ АД и СНИРД канят всички заинтересовани лица и/или екипи да представят в „София Тех Парк“ АД писмени предложения за сътрудничество, съдържащи кратко представяне на лицата /екипите, визия за сътрудничеството им със „София Тех Парк“ АД и/или СНИРД и лице/а за контакт.

Писмените предложения за сътрудничество следва да се изпратят на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, „София Тех Парк“ АД, сграда Лаборатории, ет. 2 или на електронен адрес: office@sofiatech.bg, в срок до 02.12.2019г. (понеделник). Лице за контакт: Васил Караиванов, e-mail: v.karaivanov@sofiatech.bg

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни