София Тех Парк и Фондация Клийнтех България в партньорство по разработването на мерки и стимули за преход към зелена икономика

17 юли 2020

Експерти на София Тех Парк участват в работна група по проект GREen Startup Support (GRESS), финансиран от програма за междурегионално сътрудничество Interreg Europe. Проектът се изпълнява в пет партньорски региона: Община Кристиансанд (Норвегия), Община Пирея (Гърция), Западнопоморско воеводство (Полша), Община Болоня (Италия) и България (партньор Фондация Клийнтех България) и цели разработването на регионални планове за действие с препоръки за подобрения на политиките за стимулирането на компаниите в прехода към зелена икономика.

В България, GRESS е насочен към подобряването на Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ като основен инструмент за повишаване на иновационното представяне и подпомагане на бизнеса в прехода към конкурентни и зелени бизнес модели. Освен от София Тех Парк, Фондация Клийнтех България покани за участие в работната група експерти от Министерство на икономиката, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, които съвместно да идентифицират потенциални сфери за подобрения на политиките. Тези подобрения ще са от съществено значение, както за малки и средни предприятия в преход към зелени бизнес модели, така и за повишаването на ролята на стартиращите компании като носител на иновации в зелената икономика.

При първата среща на работната група през март 2020 г. експертите посочиха като основни теми на интерес индустриална симбиоза, критерии за класифициране на зелени компании, зелени обществени поръчки и индикатори за кръговата икономика, които липсват или са слабо застъпени в настоящите политики и инструменти. Фондация Клийнтех България проучи опита на партньорските региони по темите и представи добри практики по време на втората работна среща на групата през юни 2020 г. Предстои оценка на приложимостта на наученото и възможностите за прилагане в български контекст.

Включването на експертизата на София Тех Парк по отношение на нуждите и потенциала на стартиращите компании в България е от ключово значение за разработването на стимулиращи мерки за прехода към зелена икономика. В следващите месеци дейностите по идентифициране на сфери на подобрения, проучване на опита на регионите и оценка на приложимостта на добрите практики в България ще продължат и на базата на направените изводи ще стартира разработването на регионален план за действие.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни