София Тех Парк обявява процедура за избор на изпълнител с предмет „Услуги по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк““

18 ноември 2020

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк““.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“.

Процедурата за избор на изпълнител за предоставяне на услуги по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“ се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“ от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.

Срокът за подаване на оферти е до 13:30 ч. на 08.12.2020 г.

Получените оферти ще бъдат отворени на 08.12.2020 г. в 14:30 ч. на открито заседание в заседателната зала на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда Лаборатории, ет. 2.

Документация

Покана- Охрана

Образци на документи

Приложение № А – Описание сграда Инкубатор

Приложение № В – Описание сграда Музей Експериментариум с Пешеходен мост

Приложение № С – Описание сграда Иновационен Форум

Приложение № D – Описание сграда Лабораторен комплекс

Приложение № E- Описание Площадкова инфраструктура

Приложение № F- Описание на зони за бъдещо развитие

Приложение № G – Описание на сграда Етажен Паркинг

Приложение № P- Описание сграда PetaScale

Приложение № 10 – Схема на разположение на постове

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни