София Тех Парк ще представи дейността на лабораториите си на конференция за научноизследователската инфраструктура

03 декември 2019

София Тех Парк ще представи дейността и възможностите, които предоставят 11-те лаборатории на научно-технологичния парк и експертните им екипи за разработка на изследователски и бизнес проекти по време на международната конференция на тема „Научноизследователски инфраструктури на бъдещето – синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие“. Събитието е организирано от Министерството на образованието и науката на България и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и ще се състои в периода 10-11 декември 2019 г. в Националния дворец на културата, зала 6.

Конференцията е насочена към синхронизирането на националните усилия и усилията на Европейския съюз в контекста на дългосрочната устойчивост на европейските инфраструктури за научни изследвания и иновации през следващия програмен период. Лектори на събитието, на което се очаква да присъстват над 200 участници, ще са авторитетни експерти, сред които и проф. Ана Пройкова, ръководител на лабораторията по Високопроизводителни изчисления на София Тех Парк.

Двата основни панела на конференцията ще бъдат посветени на паневропейските изследователски инфраструктури и програма „Хоризонт Европа“, и на научноизследователските инфраструктури в контекста на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конферентните панели ще предоставят възможност на представители на Европейската комисия и институции от държавите-членки на ЕС, отговорни за политиките в областта на научните изследвания и иновациите, както и на ръководители на водещи европейски изследователски инфраструктури, да споделят своя опит и визия за интелигентното и устойчиво развитие на местните, регионалните и европейските изследователски инфраструктури и за синергията между ЕСИФ и програма „Хоризонт Европа“, която ще насърчи развитието на следващото поколение водещи европейски учени и ръководители в тази сфера. В рамките на двудневното събитие представители на Министерството на образованието и науката на България ще представят актуализираната Национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура и напредъка на центровете за върхови постижения и центрове за компетентност, които бяха стартирани през 2018 г. с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В тематична изложба по време на конференцията, в която ще се включи София Тех Парк, ще бъдат представени примери за успешни практики от прилагането на Националните пътни карти за научноизследователска инфраструктура на държавите-членки от ЕС.

Повече за международната конференция можете на намерите на – http://futuris2019.com/

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни