Обществени поръчки СНИРД

Покана за представяне на оферти за участие в процедура

С настоящата покана Сдружение за научноизследователска и развойна дейност с ЕИК: 176968825, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111ЖГ, представлявано от проф. Марин Христов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура с предмет: „Публичност, реклама, рекламни материали и организиране на събития, в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Рекламни услуги“ и Обособена позиция № 2 – „Услуги, свързани с организиране на събития“, по проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.”

Поканата е публикувана на следния интернет адрес:https://www.eufunds.bg/bg/node/8268

Срокът за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 20.09.2021 г.
Получените оферти ще бъдат отворени на 21.09.2021 г. в 10:00ч. на публично заседание в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2.

Отговори на въпроси по процедура Интеррег

Отговори на въпроси по процедура_Интеррег

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.