Процедури извън ЗОП

Обява за откриване на конкурсна процедура за избор на застраховател за предоставяне на „София Тех Парк“ АД на застрахователни услуги

I. „София Тех Парк” АД открива конкурсна процедурa за избор на застраховател за предоставяне на „София Тех Парк“ АД на застрахователни услуги по четири обособени позиции, както следва:
1.1. Обособена позиция № 1 „Трудова злополука на служителите“;
1.2. Обособена позиция № 2 „Пълно Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ за 2 /два/ броя моторни превозни средства;
1.3. Обособена позиция № 3 „Имуществена застраховка на сгради, покрити рискове: „Индустриален пожар“ основно покритие и допълнително покритие, включително рисковете „Природни бедствия“, „Земетресение“ и „Кражба“;
1.4. Обособена позиция № 4 „Обща гражданска отговорност към трети лица“.

II. Определя начална цена, както следва:
2.1. Участниците следва да представят ценово предложение, включващо предложение по обособената/ите позиция/и, за която/които се участва, като по обособена позиция № 1 участниците следва да посочат тарифно число – процент от застрахователната сума/лимита на отговорност с включени всички разходи на застрахователя, включително данък от 2% съгласно чл. 9 и 10 от Закона за данък върху застрахователните премии, а за обособена позиция № 2, № 3 и № 4 участниците следва да посочат цена на услугата/застрахователна премия в лева, с данък по Закона за данък върху застрахователните премии с включени всички разходи за изпълнение на услугата.
2.2. Предложеното тарифно число по обособена позиция № 1 и цените по обособена позиция № 2, № 3 и № 4 следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.
2.3. Стойността на застрахователните услуги за всички обособени позиции следва да включва данък от 2% съгласно чл. 9 и 10 от Закона за данък върху застрахователните премии. Участниците следва да представят ценово предложение, включващо възможност за избор на възложителя за заплащане разсрочено на четири вноски или еднократно в срок от десет календарни дни от сключване на застрахователния договор/издаване на застрахователна полица.

III. Определя следните общи и специални условия на конкурса и изискванията към участниците:
3.1. В конкурса могат да участват при равни условия всички юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на конкурсната документация, както и на съответните приложими разпоредби на действащото българско законодателство.
3.2. Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията по финансов надзор, от който да е видно, че участникът има право да сключва вида застраховка, в зависимост от това за коя обособена позиция кандидатства.
3.3. Участниците следва да разполагат с клон или офис на територията на гр. София, или да осигурят еквивалентен начин за обслужване на възложителя в гр. София, чрез който да се обработват необходимите документи.
3.4. Не може да участва в конкурса лице, за което е налице някое от следните обстоятелства: а) е обявен в несъстоятелност; б) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони; в) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; г) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. д) участникът трябва да не е свързано лице с Възложителя. За свързани лица ще се считат лицата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

IV. Определя необходимите документи, които следва да бъдат представени от участниците:
4.1 Заверено от участника „вярно с оригинала“ копие от валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издадена от Комисията по финансов надзор, от който да е видно, че участникът има право да сключва вида застраховка, в зависимост от това за коя обособената позиции участва. За участници, установени в друга държава членка на Европейския съюз, следва да бъде представено заверено копие на документ, удостоверяващ изпълнение на относимите към участника специфични изискванията на чл. 52 – 55 от Кодекса на застраховането, в случай, че е относимо.
4.2. Декларация по образец – Приложение № 3, че участникът разполага с клон или офис на територията на гр. София, или че е в състояние да осигури еквивалентен начин за обслужване на възложителя в гр. София, чрез който да обработва необходимите документи във връзка с изпълнението на услугите, предмет на конкурса.
4.3. Декларация по образец – Приложение № 4, че дружество не е в процедура по несъстоятелност и не е в процедура по ликвидация.
4.4. Декларация за конфиденциалност по образец – Приложение № 5
4.5. Декларация по образец – Приложение № 6 относно липсата на публични задължения към държавата или общината и липса на свързаност със „София Тех Парк“ АД.
4.6. Оферта по образец представляващ Приложение № 1 към конкурсната документация, в която участниците следва да посочат:
а) Срокът на валидност на офертата, който следва да е не по-кратък от 120 календарни дни, като участникът е обвързан с предложенията в своята оферта до началната дата, на която следва да бъде издадена съответната застрахователна полица (съобразно датите, посочени в Раздел I, т. 2.3 от конкурсната документация). Оферти, които са с по-кратък срок на валидност от посочения, няма да бъдат разглеждани. „София Тех Парк“ АД може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на съответния застрахователен договор.
б) Срокът за плащане на обезщетения, който не може да бъде по-дълъг от посочения в конкурсната документация.
в) Към офертата следва да се приложат и „Общи условия” за вида застраховка – обхват на покритите рискове, проект на полица по съответната застраховка; описание на взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно събитие, ред и условия за изплащане на застрахователното обезщетение за всяка от отделните обособени позиции, за която/които се участва.
г) Към офертата следва да се приложи и нотариално заверено пълномощно в случай, че участникът в конкурсната процедура се представлява от пълномощник – в оригинал или заверено „вярно с оригинала“ копие.
4.7. Ценово предложение по образец – Приложение № 2 по обособената/ите позиция/и, за която/които се участва. Подава се едно ценово предложение, което съдържа информацията за конкретната/ите обособена/и позиция/и, за която/които се участва, изготвено както следва:
По обособена позиция № 1 участниците следва да посочат тарифно число – процент от застрахователната сума/лимита на отговорност и включващо всички разходи на застрахователя, включително данък от 2% съгласно чл. 9 и 10 от Закона за данък върху застрахователните премии.
По обособена позиция № 2, № 3 и № 4 участниците следва да посочат цена на услугата/застрахователна премия в лева, с данък по Закона за данък върху застрахователните премии с включени всички разходи за изпълнение на услугата.
Участниците следва да представят ценово предложение, включващо възможност за избор на възложителя за заплащане разсрочено на четири вноски или еднократно в срок от десет календарни дни от сключване на застрахователния договор/издаване на застрахователна полица.
Предложеното тарифно число по обособена позиция № 1 и цените по обособена позиция № 2, № 3 и № 4 следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

V. Определя огледи на обекта, предмет на конкурса, да се извършват, както следва: всеки работен ден (от 09.00 до 17.00 часа) до деня, предхождащ крайната дата за подаване на заявленията за участие в конкурса, след предварителна заявка, отправена писмено по електронна поща на „София Тех Парк“ АД: office@sofiatech.bg , или депозирана писмено в деловодството на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет.2, като заявката следва да бъде подадена по някой от горепосочените начини не по-късно от два работни дни преди заявената дата за оглед.

VI. Утвърждава документация за участие в конкурс с предмет: „Избор на застраховател за предоставяне на „София Тех Парк“ АД на застрахователни услуги по четири обособени позиции“.

VII. Определя място, начин и срок за получаване на документацията за участие в конкурса, както следва: документацията може да бъде получена в деловодството на „София Тех Парк” АД в срок до 17:30 часа на 31.03.2022 г., без да се заплаща, или да бъде изтеглена от официалната интернет страницата на „София Тех Парк“ АД: www.sofiatech.bg, в раздел „Процедури извън ЗОП“ на която е осигурен пряк и неограничен достъп до всички трети лица.

VIII. Определя място, срок и начин за подаване на заявленията за участие, както следва: заявленията за участие се подават през работни дни в запечатан непрозрачен плик от участника лично или чрез упълномощено от него лице в срок до: 17:30 часа на 01.04.2022 г. в офиса на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2. Предложенията могат да бъдат изпратени и по пощата, или чрез куриер, като всеки участник следва да осигури получаване на предложението от Възложителя в предвидения краен срок за това.

IX. Определя място, ден и час за провеждане на конкурса, както следва: конкурсът ще се проведе на открито заседание 04.04.2022 г., от 10:30 часа, в офиса на „София Тех Парк“ АД, в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2.

X. Подробните условия във връзка с открития конкурс за съдържат в утвърдената по т.VI документация за участие.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.