Процедури извън ЗОП

Покана от „София Тех Парк“ АД за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, Паркоустрояване и Благоустрояване, на северната част от ПИ 68134.4081.9546, УПИ I – за „Научно-технологичен парк“ в гр. София

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, с ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи /СМР/ на Обект: „Изпълнение на – СМР, Паркоустрояване и Благоустрояване, на северната част от ПИ 68134.4081.9546, УПИ I – за „Научно-технологичен парк“, кв. 10, в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111“.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“. Настоящата процедура се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“, от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД. Участник в процедурата може да бъде всяко едно българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията по настоящата покана.

Срокът за подаване на оферти е до 12:00 ч. на 20.09.2022г.

Получените оферти ще бъдат отворени на20.09.2022г. в 12:30 ч.на открито заседание в заседателната зала на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж, сграда Лаборатории, ет. 2.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.