Процедури извън ЗОП

Конкурсна процедура за отдаване под наем на площи за разполагане на 8 броя вендинг машини /една от които трикомпонентна/, на локации, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111“

„София Тех Парк“ АД открива процедура за отдаване под наем на площи за разполагане на вендинг машини, която ще се проведе по правила, описани в Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно приложение № 1 към Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, чрез конкурс за отдаване на площи под наем за инсталиране и опериране на 8 броя вендинг машини /една от които трикомпонентна/ на локации, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111“.

Конкурсната документация може да бъде получена в деловодството на “София Тех Парк” АД в срокдо 17:30 часа на 02.11.2022 г.,без да се дължи заплащане, или да бъде изтеглена от официалната интернет страница на “София Тех Парк” АД:www.sofiatech.bg, на която е осигурен пряк и неограничен достъп до документацията.

Заявленията за участие се подават през работни дни в запечатан непрозрачен плик от участника лично или чрез упълномощено лицев срок до:17:30 часа на 02.11.2022 г.в офиса на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2.Предложенията могат да бъдат изпратени и по пощата, или чрез куриер, като всеки участник следва да осигури получаване на предложението от Наемодателя в посочения по-горе краен срок за това.

Огледи на обектите, където ще се поставят и инсталират вендинг машините, да се извършватвсеки работен ден (от 09:00 до 17:00 часа) до деня, предхождащ крайната дата за подаване на заявленията съгласно конкурсната документация, след предварителна заявка, отправена писмено по електронна поща на „София Тех Парк“ АД: office@sofiatech.bg, или депозирана писмено в деловодството на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2, като заявката следва да бъде подадена по някой от горепосочените начини не по-късно от 2 /два/ работни дни преди заявената дата за оглед.

Отварянето на получените заявления за участие ще се проведе на открито заседание на03.11.2022 г., от11:00часав офиса на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2. На откритото заседание по отваряне на конкурсните предложения могат да присъстват законните представители на участниците и/или техни надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата и час за отваряне на ценови предложения:

24.11.2022 г. от 11:00 ч. в конферентната зала на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж, сграда Лаборатории, ет. 2

Решение

Документация

Образци на документи

Приложение № 1 – Схеми на обектите

Съобщение отваряне ценови предложения

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.