Процедури извън ЗОП

Покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Основен ремонт на асансьори и текущ ремонт на Пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“, местност „НПЗ – Изток“, район Младост, гр. София“.

ПОКАНА
С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, с ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Основен ремонт на асансьори и текущ ремонт на Пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“, местност „НПЗ – Изток“, район Младост, гр. София“.
Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“.
Настоящата процедура се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“, от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.
Участник в процедурата може да бъде всяко едно българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията по настоящата покана.

Срокът за подаване на оферти е до12:00ч. на15.05.2023г.

Получените оферти ще бъдат отворенина 15.05.2023г. в12:30 ч. на открито заседание в заседателната зала на „София Тех Парк“ АДв гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“ ет. 2.

Покана

Приложение № 1 – Технически проект

Приложение № 2-КС

Образци на приложения към поканата

Приложение № 11- Договор

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.