Лаборатория за високопроизводителни изчисления

Лабораторията по Високопроизводителни изчисления (ЛВПИ, HPC laboratory) предлага уникални решения на сложни проблеми  като откриване на скрити характеристики, неизвестни корелации в природни процеси, както и пазарни тенденции и дори предпочитания на клиента с използване на техники като HPC (high performance computing), Изкуствен интелект (Artificial Intelligence, AI),  анализи на големи данни (Big Data Analytics).

ЛВПИ предоставя и надеждни и устойчиви (24-7) изчислителни ресурси, отговарящи на нуждите  на научноизследователската общност и на високотехнологичните малки и средни предприятия (МСП), разположени в цялата страна и региона.

ЛВПИ е включена в международната мрежа https://www.labsexplorer.com/, която разпространява информация за услугите, които потребителите получават от лаборатории с международно признато присъствие:

https://www.labsexplorer.com/lab/hpc-laboratory_104837/services

СЪВМЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ С ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ HPC ЦЕНТРОВЕ

Екипът на ЛВПИ е включен в изследвания с пан-европейски интерес, провеждани съвместно с колеги от Суперкомпютърния център в Барселона.

СЪВМЕСТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ИНДУСТРИЯТА

ЛВПИ използва водещи в индустрията  технологии, осигуряващи най-доброто отношение на цена за ват към изчислителни ресурси на пазара.

ИЗСЛЕДВАНИЯ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

ЛВПИ прилага високомащабируеми методи за моделиране и симулация, които използват масивен паралелизъм и съхранение на данни.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЛВПИ е партньор на университетите в провеждане на образователни магистърски и докторски курсове в областта на компютърните науки, високопроизводителните изчислителни системи, високопроизводителните изчисления. Тези курсове са акредитирани от националната образователна агенция (НАОА). Екипът на ЛВПИ провежда редовно интензивно обучение за потребителите по схемата “скроено по мярка” (tailored-on-demand) – обучение според специфичните нужди.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ШИРОКАТА ПУБЛИКА

ЛВПИ отваря врати за групови посещения на ученици, студенти за запознаване със съвременната изчислителна техника.

Екипът на лабораторията изнася доклади и участва в информационни дни за бизнеса, държавната администрация и широката публика.

ЛВПИ и нейният екип са редовни участници в събитието Европейска нощ на учените от 2017 година до сега.

ТЕКУЩИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
 1. ЛВПИ (чрез СНИРД) е Асоцииран партньор в проекта за изграждане на Център за Върхови Постижения (ЦВП) BG05M2OP001-1.001-0004 (2018-2023): Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе), финансиран от Оперативната програма за наука и образование за интелигентен растеж в приоритетната област на ИСИС –  Информатика и ИКТ. В ЦВП УНИТе научните изследвания са разпределени в няколко теми, в които изчислителните ресурси на  ЛВПИ имат решваща роля за изпълнението:
  Инфраструктура за Big Data като услуга; Софтуерни услуги за Big Data; Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят; Системи за анализ и виртуализация на Big Data в реално време;  Визуализация, дигитализация и прототипиране;  Интелигентни кибер-физични системи; Интелигентни и устойчиви градове; Фабрики на бъдещето; Big Data в природните науки.
 2. ЛВПИ е включена в националната мрежа за Отворена наука (2019-2023), координирана от Министерството на образованието и науката, в рамките на договора между София Тех Парк и Софийския университет.
 3. ЛВПИ е включена в Националната пътна карта за научни изследвания (чрез СНИРД) (2017-2023).
 4. Членове на екипа на ЛВПИ работят по теми, дефинирани от Националните изследователски програми (2019-2023)
 5. Договор Високопроизводителни пресмятания (HPC) в сложни системи
  Task-based Parallel Applications in Containers Platform, Договор СНИРД. № Д – 140-2019/03.12.2019
ТЕКУЩИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ
 1. Договор за създаване на интерактивни тримерни модели за нуждите на краен клиент (юли 2018-януари 2021) – финансиране оперативна програма за иновации и конкурентноспособност.
 2. Договор за Създаване на система за дескриптивни и прогнозни анализи (август 2019 – януари 2021) – финансиране оперативна програма за иновации и конкурентноспособност.
 3. Договор за прилагане на изчислителни модели за прогноза на атмосферните регионални условия (2019-2020) – финансиране от дръжавната администрация.
ПРИКЛЮЧИЛИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ
 1. Договор за прилагане на изчислителни модели за прогноза на атмосферните регионални условия (2017-2019)  – финансиране от дръжавната администрация.
 2. Договор за оптимизиране на транспортната задача (юни 2018 – юли 2019) – финансиране оперативна програма за иновации и конкурентноспособност.
ПРИКЛЮЧИЛИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ
 1. Проект от Хоризонт 2020: GATE Grant Agreement No. 76356 – Big Data for Smart Society funded by the European Commission Framework program HORIZON2020, the Topic: WIDESPREAD‐04‐2017
 2. Проект по Хоризонт 2020 (2018-2019): InRoad has been funded by the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No 730928
 3. Проект Паралелни пресмятания за сложни системи и процеси, финансиран от СНИРД (2018 г.)|
ПУБЛИКАЦИИ
 1. Tuning the photocatalytic activity of carbohydrate-derived humins via ball milling: Insights by experimental and chemometrics approach, Tzvetkov, G., Nedyalkova, M., Zaharieva, J., Spassov, T., Tsyntsarski, B. 2019 Powder Technology
 2. Calculating the Partition Coefficients of Organic Solvents in Octanol/Water and Octanol/Air Nedyalkova, M.A., Madurga, S., Tobiszewski, M., Simeonov, V. 2019 Journal of Chemical Information and Modeling
 3. Simulation Paths of Anticancer Drugs on a Graphene Oxide Surface, Nedyalkova, M., Romanova, J., Stoycheva, J., Madurga, S. 2019 Carbon Nanostructures
 4. Chemomertic Risk Assessment of Soil Pollution, Nedyalkova, M., Simeonov, V. 2019 Open Chemistry
 5. Chemometric assessment of soil pollution and pollution source apportionment for an industrially impacted region around a non-ferrous metal smelter in Bulgaria, Dimitrov, D.S., Nedyalkova, M.A., Donkova, B.V., Simeonov, V.D. 2019 Molecules
 6. How to analyze compromised data from biological experiments? Simeonova, V. 2019 Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences
 7. A manganese hydride molecular sieve for practical hydrogen storage under ambient conditions Morris, L., Hales, J.J., Trudeau, M.L., Georgiev, P.A., Kaltsoyannis, N., Antonelli, D.M. Energy Environ. Sci., 2019, 12, 1580
 8. Desolvation process in the flexible metal-organic framework [Cu(Me-4py-trz-ia)], adsorption of dihydrogen and related structure responses, Erhart, O., Georgiev, P.A., Krautscheid, H. 2019 CrystEngComm
 9. Scaling and Dynamic Stability of Model Vicinal Surfaces, Krzyzewski, F., Załuska-Kotur, M., Krasteva, A., Popova, H., Tonchev, V. 2019 Crystal Growth and Design
 10. Modeling the impact of urbanization on local meteorological conditions in Sofia, Dimitrova, R., Danchovski, V., Egova, E., (…), Gueorguiev, O., Ivanov, D. 2019 Atmosphere
 11. Comparison of urban mixing layer height from ceilometer, radiosonde and WRF model, Danchovski, V., Dimitrova, R., Vladimirov, E., Egova, E., Ivanov, D. 2019 AIP Conference Proceedings
 12. Peering into microscale details of mountain winds, Fernando, H.J.S., Mann, J., PaLMa, J.M.L.M., Dimitrova, R., Wildmann, N., Wang, Y. 2019 Bulletin of the American Meteorological Society
 13. I. Iliev, S. Pisov, A. Proykova, HIGH PERFORMANCE COMPUTING FOR NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY (technical report), Nanoscience & Nanotechnology (ISSN:1313-8995), 18, № 2, pp.39-41, eds. E. Balabanova, E. Mileva, Sofia, 2018
 14. Nikola Drenchev, Mali H. Rosnes, Pascal D. C. Dietzel, Alberto Albinati, Konstantin Hadjiivanov, and Peter A. Georgiev, Open Metal Sites in the Metal–Organic Framework CPO-27-Cu: Detection of Regular and Defect Copper Species by CO and NO Probe Molecules
 15. Phys. Chem. C, Article ASAP, DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b04045, Publication Date (Web): July 2, 2018
 16. Olzat Toktarbaiuly, Victor Usov, Cormac Ó Coileáin, Katarzyna Siewierska, Sergey Krasnikov, Emma Norton, Sergey I. Bozhko, Valery N. Semenov, Alexander N. Chaika, Barry E. Murphy, Olaf Lübben, Filip Krzyzewski, Magdalena A. Załuska-Kotur, Anna Krasteva, Hristina Popova, Vesselin Tonchev, and Igor V. Shvets Step bunching with both directions of the current: Vicinal W(110) surfaces versus atomistic-scale model PHYSICAL REVIEW B 97, 035436 (2018), DOI:10.1103/PhysRevB.97.035436
 17. Filip Krzyżewski, Magdalena Załuska-Kotur, Anna Krasteva, Hristina Popova, and Vesselin Tonchev, Scaling and Dynamic Stability of Model Vicinal Surfaces, Cryst. Growth Des., DOI: 10.1021/acs.cgd.8b01379
 18. Desislava Dimova, Stoyan Pisov, Ana Proykova, Magnetism Of Bilayer Graphene With Vacancies, Volume 2, Issue 12, Page 779-782, Year 2017 | DOI: 10.5185/amp.2017/914
 19. D. Dimova, S. Pisov, N. Panchev, A. Proykova,The role of canonical ensemble in predicting the toluene film structure under external electric field, Nanoscience & Nanotechnology: Nanostructured material, application and innovation transfer, v17. No.1, pp.14-18 (2017) ISSN:1313-8995
 20. Desislava Dimova, Stoyan Pisov, Nikolay Panchev, Miroslava Nedyalkova, Sergio Madurga, and Ana Proykova, Insight into electric field-induced rupture mechanism of water-in-toluene emulsion films from a model system,The Journal of Chemical Physics 146, 194703 (2017); doi: 10.1063/1.4983163
 21. High-Performance Scientific Computing: First JARA-HPC Symposium , JHPCS 2016, Aachen, Germany, October 4–5, 2016, Revised Selected Papers, Volume 10164 of Lecture Notes in Computer Science, Theoretical Computer Science and General Issues, eds. Edoardo Di Napoli, Marc-André Hermanns, Hristo Iliev , Andreas Lintermann, Alexander Peyser, Springer International Publishing, 2017, ISBN 3319538616
ПУБЛИКУВАНИ РЕЗЮМЕТА ОТ ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ
 1. A MODEL OF THE ION IRRADIATION OF SUPPORTED GRAPHENE, RALITSA DIMITROVA, ANA PROYKOVA https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/T8cHlZdQE4gcTSD
 2. DYNAMICS OF NANOCLUSTERS-UNDERSTANDING THE STABILITY OF MATTER, ANA PROYKOVA https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/T8cHlZdQE4gcTSD
 3. МОДЕЛ НА АДСОРБЦИЯ НА МЕТАЛНИ КЛЪСТЕРИ ВЪРХУ ДЕФЕКТНИ НАНОТРЪБИ, ХРИСТО ИЛИЕВ И АНА ПРОЙКОВА, https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/T8cHlZdQE4gcTSD
 4. Ana Proykova, Bond type and bond length in nano-sized systems (In Memory of my friend and colleague Prof. Iovka Dragieva), 21st International conference on Nanoscience and Nanotechnology, Sofia 21-22.11.2019, Book of Abstracts.
 5. Nano fundamentals for dreamer-engineers, M. Alаdjov, V.Videkov, A.Proykova, 21st International conference on Nanoscience and Nanotechnology, Sofia 21-22.11.2019, Book of Abstracts.
 6. F. Krzyżewski, M. Załuska-Kotur, A. Krasteva, H. Popova3 and V. Tonchev,

Unstable dynamics of model vicinal surfaces: Initial and intermediate stages, https://arxiv.org/abs/1806.10819

Услуги
 • услуги, свързани с потенциална разработка на паралелен софтуер
 • тестове на изчислителни и числени модели
 • изчислителните ресурси за академичните екипи и за бизнес потребители

Информация за  наличния софтуера: http://hpc-lab.sofiatech.bg/available-software/

Бележка: по искане на потребителите се инсталира нов софтуер

Оборудване

Клъстера Nestum, с който лабораторията разполага е вторият по производителност суперкомпютър в България:

 • Високопроизводителният изчислителен клъстер (HPC) Nestum има  24 изчислителни възела,   Fujitsu Primergy RX2530 M1 сървъри всеки с два Intel Xeon E5-2698v3@2.3 GHz процесори. Всеки процесор е с 16 ядра, а файловата система се поддържа от високоскоростна (infiniband) подсистема.

Повече информация за хардуера: http://hpc-lab.sofiatech.bg/infrastructure/

high-performance-lab-director
проф. Ана Пройкова
СУ „Св Климент Охридски

Научни области: теоретична и изчислителна физика; оптимизационни алгоритми; високопроизвофителни изчисления; ядрена физика.

Проф. Пройкова е автор на множество научни публикации (над 90), както и ръководител на редица научни изследвания в областта на нанотехнологиите. Кариерата й минава през Католически университет на Льовен в Белгия, Чикагски университет, САЩ, Вашингтонски Университет в Сиатъл, САЩ и Университет в Нагоя, Япония. Понастоящем преподавател в Софийски университет – Физически факултет, тя е и носител на множество световни научни награди.

Успешно изпълнила повече от 9 проекта, финансирани по европейски рамкови програми. Проф Пройкова е член на престижни европейски организации в областта на нанотехнологиите, на редакционните съвети на Internet Journal of Molecular Science, Central European Journal of Physics (раздел Atomic and Molecular Physics) и Рецензент на Европейски проекти за научни изследвания (FP6 & FP7), на Белгийския научен фонд и на испанския фонд CONSOLIDER.

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж, сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail: hpc-lab@sofiatech.bg

http://nestum.phys.uni-sofia.bg/

http://hpc-lab.sofiatech.bg/hpc-team/

e-mail: labs@sofiatech.bg

Тел. +359 889 900 614

Заявете лабораторна работа по Вашия проект още сега:

  Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

  Еднократен проектРегулярен проект