Лаборатория

In Vitro – лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност

За лабораторията

Лабораторията разполага със специализирано оборудване в следните области – клетъчни култури, ДНК изследвания, микробиология, патогенни микроорганизми, ГМО, екотоксикологични изследвания, растителни култури и други

Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс в парка, като основна нейна задача е оценка на биологичната активност и токсичност.

Дейности

Текущи дейности
 • Изследване на пробиотични свойства и характеристики на потенциални пробиотични щамове от род Lactobacillus. Антибактериална активност срещу тест-патогенни микроорганизми. оптимизиране на условията на ферментация на млечно кисели бактерии насочено към получаване на клетъчна биомаса и културален филтрат за разработване на пробиотични и антимикробни продукти
 • Получаване на клетъчна биомаса от  млечно кисели бактерии и културален филтрат за разработване на пробиотични и антимикробни продукти.
 • Приложения на ферментации с дрожди и гъби за модифициране на състава и оползотворяване на отпадни води от дестилация на розово масло, богати на фенолни съединения. Характеризиране на промените състава на екстракти от културалната среда и клетъчната биомаса.
 • Изолиране и характеристика на човешки кожни стволови клетки; сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки.
 • Приложения на рекомбинантни ДНК методи, молекулярни маркери и генотипиране, анализ на генната експресия.
 • Определяне на антимикробна активност срещу патогенни микроорганизми  (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans) на растителни екстракти, етерични масла, химични съединения.

Услуги и оборудване

Услуги
 • Съхранение и поддържане на колекция микроорганизми
 • Изолиране на мононуклеарни клетки
 • In vitro тестване на цитотоксичност и антиоксидантна активност на проби биологично активни вещества върху човешки и животински клетъчни линии.
 • Разработване на индивидуални експериментални проекти
 • Изпитване на микробиологични показатели на козметични и хранителни продукти.
Оборудване
 • Mултидетекторна хибридна система за оценка на токсичност и механизъм на действие на биологично активни вещества върху клетъчни моделни системи Cell Imaging Multi-Mode Reader – Cytation 3
 • Биореактор за паралелно култивиране Multifors 2
 • Ламинарен бокс клас 2
 • Мултигазов СО2/О2/N2 инкубатор
 • Лабораторен дълбокозамразяващ фризер -150°C
 • Автоматична анаеробна камера
 • Лиофилизатор
 • Аналитична везна
 • Флуоресценетен ридер /четец/ за микроплаки
 • UV/Vis ридер /четец/ за микроплаки
 • Система за бърза течна хроматография на протеини (FPLC)
 • Флоуцитометър
 • Градиентен PCR апарат
 • QPCR (real time) PCR апарат
 • Биологичен светлинен триокулярен флуоресцентнен микроскоп
 • Охлаждаща центрофуга за центрофуг

Научни публикации

Свързани научни публикации
Няма намерени свързани научни публикации.

Управление

Проф. Иван Атанасов

Научни области:

Молекулярна генетика, клониране, характеризиране и експресия на гени, рекомбинантни протеини, молекулярни маркери, растителни генетични ресурси, растителни биотехнологии

История:

През 2012 г. защитава научна степен и става доктор на биологическите науки в Агробиоинститут София, като защитава дисертация на тема “Клониране, характеризиране и експресия на гени при растенията. Нови експериментални методи, приложения и перспективи”. От 2013 г. е професор и ръководител група Молекулярна генетика в Агробионститут, София.

Специализации: Технически университет Брауншвайг (Technical University Braunschweig), Германия, 2014 г.; Манчестърски университет (University of Manchester), Великобритания, 2005-2008 г.; Международен Център по Генетично Инженерство и Биотехнологии (ICGEB, New Delhi), Индия, 2001 г.; Ecole Normale Superieure de Lyon, Франция, 1998-1999 г.; Life Science Center, Japan Tobacco Inc., 1994-1996 г.

Има над 80 статии и повече от 15 успешно изпълнени проекта в областта на молекулярната генетика и растителни биотехнологии .