Лаборатория

Интелигентни комуникационни инфраструктури

За лабораторията

Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ е специализирана да извършва научно-изследователска и развойна дейност, да провежда изпитания и тестове в областите на управление и безопасност на железопътния транспорт (влакове, трамваи и метро), 5G комуникации и интернет на нещата (IoT).

Лабораторията е обзаведена с основните технологични решения за изпитване на специфични продукти и системи на железопътния транспорт, както и специфично оборудване и софтуер за изследване на комуникации от пето поколение (5G) и такива в ISM- честотни диапазони за LoRaWAN, IoT и M2M приложения.

Лабораторията е акредитирана по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 – сертификат за акредитация № 294 ЛИ/05.07.2022 и заповед за акредитация № А 416/05.07.2022, издадени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация.

Дейности

Текущи дейности

Научно-изследователската дейност на лабораторията е насочена в две основни направления – създаване на уникални платформи за валидиране и сертифициране на индустриални решения и компоненти в системите за управление на железопътния сектор (ERTMS), в т.ч. платформи за изпитване и анализ на бордови компютри (European Vital Computer: EVC) и  Евробализи (Balise Transmission Module: BTM):

 • изпитване на високоотговорен бордови компютър EVC (European Vital Computer), съгласно изискванията на Subset-26, Subset-076 и Subset-094;
 • анализ на съвместимостта на влак с железопътното трасе, за предоставяне на възможност за ранно откриване на проблеми при валидиране на съвместимостта влак/железопътно трасе на базата на проектни данни, експлоатационни и технически правила и др.;
 • изпитване на евробализи и BTM (Balise Transmission Module), съгласно Subset-036 и Subset-085;
 • предоставяне на софтуерни и хардуерни инструменти за анализ на качеството на сигнала от бализите;
 • услуги и тестови възможности за надграждане на пътната инфраструктура към стандарти с по-нови версии (базови линии).

Научно-изследователската дейност на лабораторията е насочена в две основни направления създаване на платформи за анализ на комуникации от следващо поколение,  в т.ч.  5G и такива в ISM- честотни диапазони за LoRaWAN, IoT и M2M приложения:

 • разработката на специфични SW и HW платформи за симулиране и анализ на работата на телекомуникационни мрежи от ново поколение;
 • обработка на RF данни и анализ на заетостта на комуникационния спектър;
 • нови технологии за радио-достъп;
 • IoT и М2М комуникации.

Услуги и оборудване

Услуги
 • Анализ, изследване, проектиране на подсистеми от телекомуникационната инфраструктура на железопътен оператор.
 • Тестване на бордови компютри (European Vital Computer:EVC) и Евробализи (Balize Transmission Module: BTM).
 • Ползване на лабораторните стендове за Евробализи и BTM за извършване на научна и развойна дейност, изпитания и анализи на работоспособността на устройства, функционални тестове, и др.
 • Експертиза в областта на телекомуникационни мрежи и интернет на нещата.
 • Обучение на студенти, докторанти, специалисти.
Оборудване

Научни публикации

Свързани научни публикации
Няма намерени свързани научни публикации.

Управление

Проф. Владимир Пулков
ТУ – София
Ръководител на лабораторията

Научни области:

Информационни и комуникационни технологии

История:

Проф. дтн Владимир Пулков, е завършил висше образование и докторска степени в Техническия университет – София (ТУС). Той има многогодишен изследователски и преподавателски опит в областта на телекомуникациите. Специализирал е в Германия (1993, 2001, 2002, 2003, 2004) и в Гърция (1996) и е автор на повече от 130 научни публикации индексирани в SCOPUS и WoS. Ръководител е на редица национални и международни изследователски и образователни проекти, както и множество индустриални и инженерни проекти свързани с развитието на телекомуникационната мрежа в България, реализирани съвместно с водещи чуждестранни фирми и българските телекомуникационни оператори.

Бил е Декан на Факултета по телекомуникации (2007г. – 2015г), ръководител на тематично направление „Ресурсно оптимални вградени ИКТ“ в „Център по Телеинфраструктура“ (CTIF), Университет Олборг, Дания (2012 – 2016). В периода 2016 до 2020 е бил Зам. председател на „Генералната асамблея“ на „Европейския телекомуникационен стандартизационен институт“ (ETSI – European Telecommunications Standards Institute).

Понасоящем е член на Акредитационния съвет на „Националната агенция за оценяване и акредитация“, председател на „Български клъстер за Цифрова трансформация и иновации“.

Член е на редакционните и програмни комитети на международни списания, председател на водещи международни научни конференции и притежава званията „Fellow“ на Европейския алианс по иновации – EAI (European Alliance of Innovation) и „Senior Member“ на международната професионална организация на електроинженерите и инженерите по електроника – IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Проф. дтн Владимир Пулков има многогодишен преподавателски и изследователски опит в областта на телекомуникациите. Специализирал е в Германия, Дания, Гърция и е автор е множество научни публикации.  Ръководил е множество индустриални и инженерни проекти свързани с развитието на телекомуникационната мрежа в България, както и редица национални и международни изследователски и образователни проекти. Заместник председател е на „Генералната асамблея“ на „Европейския телекомуникационен стандартизационен институт“ (ETSI – European Telecommunications Standards Institute),  председател на „Български клъстер за “Цифрова трансформация и иновации“.