Лаборатория

Биоинфотех (биоинформатика)

За лабораторията

Лаборатория “Биоинфотех” работи в областта на биоинформатиката, биоавтоматиката и биоинженерството. Ние развиваме най-новите отрасли в областта на биотехнологиите, синтетичната биология, системната биологията, биомедицинското приборостроене и биоинформатиката.

Дейности

Текущи дейности
 • Внедряване на най-новите технологии в области като генетика (следващо поколение ДНК секвениране, CRISPR), метагеномика, биомедицинско оборудване за репродуктивна медицина, микрофлуиди, нови биопроцеси и т.н.
 • Внедряване на най-новите технологии в области като генетика (следващо поколение ДНК секвениране, CRISPR), метагеномика, биомедицинско оборудване за репродуктивна медицина, микрофлуиди, нови биопроцеси и т.н.
 • Въвеждане на нови технологии за секвениране, които водят до бързото разчитане на една молекула ДНК в рамките на 10-15 минути.
 • Разработване на нов софтуер за индексиране за метагеномиката, който успява да открие всички биологични видове, съществуващи в екологична, хранителна или медицинска проба в рамките на няколко часа.
 • Работа с новооткрити метаболитни възможности на бактериите за генериране на метан от електроенергия.
 • Разработваме свои собствени устройства за откриване на глутен.
 • Създадохме и първия български студентски отбор по синтетична биология, който спечели сребърен медал в своята област на конкурса iGEM 2017 в Бостън (Масачузетс).

Услуги и оборудване

Услуги
 • Подобряване на щамове по спецификация на клиента;
 • В зависимост от степента на близост между изходния и целевия щам;
 • Персонализирано генетично секвениране (чрез подизпълнител или от БиоИнфоТех);
 • Генетично манипулиране на микроорганизми по спецификация на клиента;
 • Изработка на микрофлуидни прототипи и други микроструктури;
 • Разработване на специализирана изследователска апаратура;
 • Изготвяне на анализ и пред проектно проучване ;
 • Разработване на специфични флуоресцентни (microarray) биочипове (чрез подизпълнител);
 • Съхранение на щамове;
 • Съхранение на клетъчни и тъканни култури;
 • Разработка на биоинформатичен софтуер;
 • Изготвяне на анализ и пред проектно проучване ;
 • Анализ на метагеномни данни;
 • Метагеномно секвениране
Оборудване
 • Клетъчен брояч за живи и мъртви клетки
 • Машина за полимеразна верижна реакция
 • Епифлуоресцентен микроскоп
 • Обърнат контрастен микроскоп за живи клетки
 • Фризер с контролирана скорост на охлаждане
 • Система за криосъхранение с течен азот
 • Автоматичен флуоресцентен скенер за биочипове
 • Плазмочистач
 • Система за безмаскова литография
 • Интерферометър / профилометър

Научни публикации

Свързани научни публикации
Няма намерени свързани научни публикации.

Управление

Доц. Васил Гълъбов

ТУ – София
Ръководител на лабораторията

Научни области:

Биоавтоматика, aвтоматизирани системи за обработка на информация и управление, aвтоматизация на производството

История:

През 1985 г. завършва Техническа и биомедицинска кибернетика в ТУ Илменау, Германия.

Специализира в лабораториите на Интеракустикс АД, Асенс, Дания.

Специализации и гост-преподавателска дейност в Карлсруйски технологичен институт, Германия.

Автор е на над 60 статии и публикации и участва в над 10 изпълнени проеки в сферата на научните си дейности.