СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова иновация съвместно с „Хийт Дизайн“ ЕООД

12 юни 2018

На 22.05.2018 г. “Хийт Дизайн“ ЕООД подписа договор № BG16RFOP002-1.005-0043-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет – изпълнение на проект: „Разработване на продуктова иновация от „Хийт Дизайн“ ЕООД“. Проектът ще бъде осъществен в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. От страна на СНИРД дейности ще бъдат извършвани в лабораторията по високопроизводителни изчисления.

Проектът е насочен към разработване на иновативен софтуерен продукт, представляващ комплексно решение, което предоставя възможност на производствени компании от всякакъв клас автоматизирано и максимално бързо да създават и управляват своята продуктова гама в 3D фото-реалистични обекти – он-лайн каталог с неограничен брой триизмерни индустриални продукти, предоставени на крайни клиенти, с възможност чрез интуитивен потребителски интерфейс за промяна, персонализация и поръчка на конфигурираните продукти, дори без наличието на продуктова мостра. Софтуерът предоставя автоматизация за приемане и обработване на персонализираните и конфигурирани от клиента крайни продукти, като ги подава директно към софтуера за управление и планиране на производството (ERP) без да е необходима човешка намеса. Продуктът е предназначен за производствени компании, специализирани в артикули като облекло и обувки, които продават една част от продукцията си посредством он-лайн платформи и магазини.

Предложената иновация попада в тематична област „ИКТ и информатика“ от ИСИС в направление „3D дигитализация, визуализация и прототипиране“, което е приоритетно за ЮЗР на планиране, където ще се разработи софтуерния продукт.

Общата сума на инвестицията е 651 705.36 лв., от които 498 820.29 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (423 997.26 лв. европейско и 74 823.03 лв. национално съфинансиране) и 152 885.07 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта:

Повишаване на иновационния капацитет и дейност на „Хийт Дизайн“ ЕООД в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към София Тех Парк, в тематична област „ИКТ и информатика“, направление „3D дигитализация, визуализация и прототипиране“ от ИСИС, чрез разработването на продуктова иновация, а именно цялостно, комплексно софтуерно решение от 3 базови модула, обединени в единна нова технология даваща възможност на производствени компании автоматизирано и максимално бързо да създадат 3D фото-реалистични обекти на своите продукти, които без допълнителни усилия да бъдат изпратени автоматично към техните онлайн магазини, корпоративни уеб страници и други комуникационни канали. Наред с това, софтуерното решение ще предоставя възможност на своите клиенти за индивидуална персонализация по дизайна, и/или подмяна на други параметри като материали, цветове, форми и др. В допълнение на изложеното, софтуерът предоставя автоматизация за приемане и обработване на персонализираните и конфигурирани от клиента крайни продукти, като ги подава директно към софтуера за управление и планиране на производството (ERP) без да е необходима човешка намеса. Иновативното софтуерно решение попада в приоритетно направление ИКТ и информатика от ИСИС и по-конкретно в под-направление „3D дигитализация, визуализация и прототипиране“, което е приоритетно за ЮЗР на планиране, където ще се разработи иновацията.

Специфични цели на проекта:

Разработване на иновативна в общоевропейски и световен мащаб продуктова иновация (софтуер) до етап TRL6;

 • Повишаване на иновационния капацитет и дейност на дружеството в партньорство с българска научна организация;

Резултати:

 • Повишен иновативен капацитет на кандидата и партньора;
 • Създаването на прототип на софтуерното решение;
 • Наета 1 бр. високопроизводителна клъстерна система за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност;
 • Извършена външна услуга, свързана с консултантски услуги за възможностите за интеграция на разработвания продукт с различните видове управленски и производствени софтуери, използвани от компаниите, потенциални клиенти на иновацията и консултантски услуги за технологията на обувното производство, рецептите за създаване на обувки и видовете налични технологии;
 • Наети 6 бр. експерти, ангажирани с изпълнението на Научно-изследователската работа, свързана с дейността, преминала през следните етапи: 1) Изготвяне на архитектура, подготовка на основи за следната работа; 2) Разработване на модул „Продуктова администрация“ 3) Разработване на модул „Продуктов синтезатор 4) Разработване на модул „Визуализатор и конфигуратор“;
 • Разработена продуктова иновация на шесто ниво на технологична готовност TRL 6, а именно технология, демонстрирана в релевантна среда;
 • Прототип на иновативния софтуер, тестван в релевантна среда;
 • Извършена научно-изследователската работа, свързана с дейността, преминала през следните етапи:
  • Обединение и синхронизация на модулите- уеб програмиране – оптимизиране на базата данни – изготвяне на дизайн – проверка на програмния код и отстраняване на грешки – оптимизиране на бързодействието – тестване и симулация – тестване за сигурност – програмиране на дизайна за уеб съвместимост – създаване на 3D прототипи в уеб;
  • Тестване и симулации, имитиращи реална среда, бета версия- тестване и симулация
 • Интегрирани всички научни постижения, предмет на дейност 1;
 • Създаден прототип на софтуерния продукт;
 • Закупен и внедрен 1 бр. CAD софтуер за 3D дизайн, необходим за разработката на иновативния софтуер (за нуждите на „Хийт Дизайн“ ЕООД);
 • Предоставен достъп до 3 бр. лицензи за софтуери, необходими за разработката на иновативния софтуер (за нуждите на „Хийт Дизайн“ ЕООД);
 • По-голяма ефективност при разработката на иновацията;
 • Постигане на по-добри резултати от научно-изследователската и развойна дейност;
 • Закупени, монтирани и въведени в експлоатация следните ДМА: лаптоп (тип 1) – 2 бр.; лаптоп (тип 2) – 1 бр.; професионален ups – 1 бр.; сървър – 1 бр. и монитор – 1 бр. – осигурена необходимата хардуерна инфраструктура за ефективна работа на научно-изследователския екип по разработване на иновацията (за нуждите на „Хийт Дизайн“ ЕООД);

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Проект BG16RFOP002-1.005-0043-C01„Разработване на продуктова иновация от „Хийт Дизайн“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към София Тех Парк АД Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Хийт Дизайн“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни