„София Тех Парк“ АД обявява процедура за подбор на стартиращи предприятия в сграда „Инкубатор“

25 март 2019

„София Тех Парк“ АД обявява публична процедура за избор на стартиращи компании, които да станат наематели на три офис площи в сграда Инкубатор. Комисия от професионалисти в областта на иновациите, финансиране и насърчаване на предприемачеството и високотехнологичните компании, рисковия капитал, експерти от бизнеса и представители на научните среди в България ще разглеждат кандидатурите и ще оценяват бизнес идеите на младите компании и тяхното потенциално реализиране.

Комисията ще избира измежду стартъпи, с жизнеспособен екип и бизнес модел. Фокусът на разработваните продукти трябва да попада в някоя от трите основни фокусни области на Научно-технологичния парк – информационни и телекомуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. Предимство ще имат компаниите, които ще работят в сътрудничество с Лабораторния комплекс в парка, където да развият своите идеи в успешен бизнес. Освен офис площи, на компаниите в сграда „Инкубатора“ ще бъдат на разположение още: достъп до различни източници на финансиране и контакти в мрежата на София Тех Парк, участие в събития и нетуъркинг, организирани практически обучения и менторство, които са част от предстоящата подкрепяща програма за новатори на научно-технологичния парк.

Свободните офис площи са обособени в три отделни самостоятелни помещения в Инкубатора. Наемната цена на квадратен метър е 4 (четири) евро без ДДС. За поддържане на общите части е дължима такса за управление и поддръжка, която е в размер на 2.00 евро на квадратен метър от офис площта без ДДС.

Помещенията са на ет. 1 и ет. 2, с изглед към парковата среда. Към наемната им площ са включени 15% общи части:

  1. Ет. 1, с наемна площ 55,32 кв.м. ;
  2. Ет. 1, с наемна площ 45,31 кв.м. ;
  3. Ет. 2, с наемна площ 45,54 кв.м.

На разположение на компаниите са достъпни и общи пространства, места за провеждане на конференции и срещи, безплатна wi-fi връзка, оборудвани зали и кухненско помещения за споделено ползване. Инкубаторът разполага със складови помещения, ресторант-градина, а на територията на парковата инфраструктура се намират спортен център с фитнес зала, зала за йога, тенис кортове, футболно игрище и зелени площи за разходка и отдих, където иноваторите могат да развиват креативния и предприемачески дух.

За кандидатстване е необходимо да бъдат представени документи, които се изготвят в съответствие с условията и реда, предвидени в нарочна Инструкция за кандидатстване. Достъп до образците на документите и посочената инструкция е осигурен на следния: линк. Всички изготвени документи за кандидатстване следва да бъдат адресирани до изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД и изпратени на следния адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 111 Ж, ет. 2.

Срокът за подаване на документи за участие в подбора е до 08.04.2019 г.

„София Тех Парк“ АД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и гарантира, че при обработването на лични данни спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни