„София Тех Парк“ АД проведе публична процедура за избор на приобретател на право на строеж за изграждане на училище

08 юли 2024

„София Тех Парк“ АД проведе публична процедура за избор на приобретател за учредяване на право на строеж в Зона 5 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София за построяването на сграда с предназначение „за училище“.

Целта на конкурса беше да бъде привлечена доказана образователна институция с обучителни програми в областта на природо-математическите науки, технологиите и инженерството (SТЕМ дисциплини), като по този начин да бъде допълнена дейността на Парка и обогатена екосистемата му в областта на развитие на професионални умения за предприемачество, научни изследвания и иновации в целия обучителен цикъл преди висше образование. Съгласно  документацията за участие, допустими кандидати по процедурата са училища с валидна и действаща регистрация по Закона за предучилищното и училищното образование и извършващи училищна дейност в гимназиален етап на обучение в областта на SТЕМ дисциплини за период от минимум 5 години преди участието в конкурса, който беше обявен публично на 14.05.2024 г.

София Тех Парк предлага широк набор от услуги за бизнеса и академичната общност чрез своите компоненти – Лабораторен комплекс, Бизнес Инкубатор, иновационен форум „Джон Атанасов“, прототипна работилница Sofiа Creation Station, център за наука и технологии ТехноМеджикЛенд, инкубационната програма SEEIP, програма за стартиращия бизнес „Test Beforе Invest“ и др. Партньори на научно-технологичния парк са водещи университети в страната и чужбина. През последните пет години усилията на екипа на София Тех Парк са насочени към привличане на организации от средния етап на образование с профил STEM, които да бъдат в синергия с останалите дейности, услуги и приоритети за развитие на научно-технологичния парк и да спомогнат за покриване на целия спектър от образователни услуги, като в тази връзка са водени разговори с няколко образователни институции и потенциални партньори. С цел реализиране на тези цели и мисия за развитие на иновациите в България чрез подкрепа на млади таланти в областта на STEM дисциплините, беше проведена публичната процедура за избор на приобретател на право на строеж за изграждане на училище на територията на София Тех Парк.

Процедурата приключи на 27.06.2024 г., като за приобретател на правото на строеж беше определена – „Първа частна математическа гимназия“ ЕООД. Правото на строеж ще е със срок 50 години и ще се реализира върху терен от 7 787 кв.м, от които минимум 3 106 кв.м трябва да бъдат с предназначение „зелена площ“. Избраният инвеститор се задължава да построи сграда на училище, включващо гимназиален етап на обучение с разгърната застроена площ минимум 10 000 кв.м – максимум 15 000 кв.м и подземен паркинг на поне едно ниво на площ до 7 787 кв.м.

Инвеститорът ще бъде задължен да реализира правото на строеж в срок до 5 години от датата на сключване на окончателния договор. Не по-малко от 50% от площите в сградата ще следва да са предназначени за училище от гимназиален етап на обучение, регистрирано съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, и с образователни предмети в една или повече STEM дисциплини, като е допустимо част от площите да се използват и за дейности като детска градина, начален и прогимназиален етап на образователната степен със същата насоченост.

В Зона 5, в която е позициониран теренът, отреден за училище, ще се ситуира и сградата на Националния STEM център, проект, който беше одобрен с решение на Министерския съвет и е финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Повече за процедурата – https://sofiatech.bg/2024/05/14/obyavlenie-ot-sofiya-teh-park-ad-za-protsedura-za-izbor-na-priobretatel-za-uchredyavane-na-srochno-vazmezdno-pravo-na-stroezh-v-zona-5-ot-zastroitelniya-plan-na-nauchno-tehn/

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни