София Тех Парк обявява процедура за подбор на стартиращи компании

27 септември 2019

Ако стартирате или развивате иновативен бизнес, създавате продукт и/или услуга с висока добавена стойност в сферата на науката, ИКТ и зелената енергия, то можете да откриете своя R&D и офис център в Инкубатора на София Тех Парк. Така ще получите възможност да бъдете част от нашата стартъп екосистема и да имате достъп до 11 лаборатории с високотехнологично оборудване, с което да тествате своите идеи и да ги реализирате в успешен бизнес модел.

София Тех Парк обявява подбор на стартиращи компании в следните фокус области:

  • ИТ
  • Зелена енергия
  • Науки за живота

Подборът ще се извършва чрез предварителна селекция през платформата www.f6s.com , където иновативни стартъпи, разработващи високотехнологични продукти и услуги ще могат да кандидатстват. При наличието на свободни офис площи в Инкубатора, те ще могат да подадат своята апликационна форма за кандидатстване.

Основните изисквания, на които трябва да отговарят компаниите са:

– Да са регистрирани в България (търговец по смисъла на Търговския закон) не по-късно от 3 години преди подаване на писмо за намерение до „София Тех Парк“ АД.

– Предприятието да е иновативно и да попада в една от фокусните области на парка: информационни и комуникационни технологии; науки за живота, които включват биотехнологии, фармация, храни и земеделие; зелена енергия и чисти технологии.

– Минимум 30% от дейността на кандидатстващата фирма да е свързана с научно-изследователска и/или развойна дейност с цел създаване и предлагане на пазара на нови продукти, процеси или услуги.

– Поне 30% от персонала на предприятието да е зает с научно-изследователска и развойна дейност.

– Към момента на кандидатстване предприятието да попада в категорията за малки или средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП)

Кандидайствайте през F6S на следния линк: https://www.f6s.com/stiprogram/apply

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю пред външна експертна комисия, която ще направи оценка на всяка компания и ще избере проектите, които да станат част от Инкубатора.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни