Процедури извън ЗОП

Покана от „София Тех Парк“ АД за участие в процедура за избор на оператор на зарядни станции за електрически автомобили

ПОКАНА

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на оператор на зарядни станции с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и управление на зарядни станции за електрически автомобили“, на територията на Научно-технологичен парк, находящ се в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 111.

Срокът за подаване на оферти е до 13:30 ч. на 28.04.2022. г.

Получените оферти ще бъдат отворени на 28.04.2022 г. в 14:30 ч. на открито заседание в заседателната зала на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда Лаборатории, ет. 2.

Документация

Покана – Зарядни станции

Приложение № 1 – Техническо задание

Образци на приложения

Схема БКТП

Схема на ниво 1, Етажен паркинг

Схема на ниво 2, Етажен паркинг

Приложение № 11 – Образец на договора

Разяснение №1 и допълнителни схеми Схема на ел табла и кабелни разпределителни шкафове ; Еднолинейна схема Научно-технологичен парк

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.